MAI CĂ-ŢI VINE SĂ LE MĂNÂNCI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Pi­e­tre­le şi me­ta­le­le pre­ţi­oa­se se pot mo­de­la în for­me ca­re să im­pre­si­o­ne­ze nu nu­mai vi­zual, dar şi să te fa­că să-ţi la­se gu­ra apă, scrie The Te­le­graph. Pentru a-şi pre­zen­ta pro­du­se­le, ca­sa ger­ma­nă Hem­mer­le a co­la­bo­rat la re­a­li­za­rea unei căr­ţi de bu­ca­te, De­li­ci­o­us Je­wels (Bi­ju­te­rii de­li­ci­oa­se), un­de o par­te din ilus­tra­ţii sunt fo­to­gra­fii ale bi­ju­te­ri­i­lor sa­le din ga­ma le­gu­mi­co­lă, de la ar­dei cu gra­na­te la co­no­pi­dă cu aur alb, ar­gint şi dia­man­te. Tot bi­ju­te­rii din car­tea de bu­ca­te pro­pu­ne şi Co­ra Shei­bani, în co­lec­ţia sa Cop­per Mo­uld, cu tot fe­lul de bi­ju­te­rii ce închi­pu­ie co­vri­gei sau de­ser­turi coap­te în for­me de ara­mă pentru pră­ji­turi. Un me­niu ce­va mai să­nă­tos vine de la Ca­ro­li­na Bucci, în co­lec­ţia Tro­pi­ca­lia, în ca­re me­ta­le­le şi pi­e­tre­le pre­ţi­oa­se sunt tran­sfor­ma­te în fe­lii de di­ver­se fruc­te, în spe­cial exo­ti­ce. re­cu­pe­ra so­ţia. De ace­as­tă da­tă, Bryan Mil­ls (Liam Ne­e­son) es­te pus în pos­tu­ra de a-şi de­mon­stra cu pis­to­lul ne­vi­no­vă­ţia în ul­ti­ma par­te a fran­ci­zei, „Ta­ken 3: Te­roa­re în L.A.”, re­gi­zat de Oli­vi­er Me­ga­ton şi cu Luc Bes­son ca sce­na­rist şi pro­du­că­tor. Urmă­rit atât de po­li­ţie, cât şi de cri­mi­na­li pe­ri­cu­lo­şi, Mil­ls va tre­bui să-şi răz­bu­ne fa­mi­lia şi să pu­nă ca­păt te­ro­rii oda­tă pentru tot­de­au­na. Dis­tri­bu­it de Fre­e­man Enter­tain­ment, fil­mul „Ta­ken 3: Te­roa­re în L.A.” ru­le­a­ză pe ma­ri­le ecra­ne din ţa­ră înce­pând cu 9 ia­nua­rie 2015.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.