RA­DU NE­GU­LES­CU,

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

Es­te fondatorul com­pa­ni­ei Tren­ca­dis, spe­cia­li­zat \n so­lu ii de dez­vol­ta­re sof­twa­re pentru me­di­ul gu­ver­na­men­tal i de bu­si­ness. A \nfi­in at Tren­ca­dis din tim­pul fa­cult ii (Fa­cul­ta­tea de Economie la Ba­be - Bo­lyai, Cluj). Tren­ca­dis a fost in­clus \n to­pul De­loit­te Te­chno­lo­gy Fast 50 Cen­tral Europe 2014. Ne­gu­les­cu es­te i co­fon­da­to­rul Ku­bo Invest­men­ts, un grup de com­pa­nii cu afa­ceri \n zona de proi­ec­ta­re, tip ri­turi, con­sul­tan i ar­hi­tec­tur .

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.