DE CE TRE­BU­IE S TE FEREȘTI DE CEI CE DAU MECANIC DIN CAP

Business Magazin (Romania) - - // CARTE -

NTR-O DUP AMIAZ DE VINERI DIN MAI 2002 LARRY PAGE SE JUCA PE SITE-UL GOOGLE, TAST~ND TERMENI DE C UTARE I V Z~ND CE REZULTATE I RECLAME OB INE. NU ERA MUL UMIT DE CEEA CE VEDEA. Tas­ta o in­te­ro­ga­re cău­tând ce­va la întâmpla­re şi, de­şi Google re­tur­na o mul­ţi­me de rezultate or­ga­ni­ce re­le­van­te, une­le din­tre reclame nu ave­au ab­so­lut ni­cio le­gă­tu­ră cu cău­ta­rea. Cău­tând, de exem­plu, „Ka­wa­sa­ki H18“, erau afi­şa­te o mul­ţi­me de reclame ale unor avo­ca­ţi ca­re se ofe­re­au să-i aju­te pe imi­gran­ţi să ob­ţi­nă vi­ze H-18 US, dar ni­ci­u­na le­ga­tă de mo­to­ci­cle­ta cla­si­că la ca­re fă­cea re­fe­ri­re cău­ta­rea. Larry era îngro­zit că mo­to­rul AdWor­ds, ca­re de­pis­ta re­cla­me­le ce­le mai re­le­van­te pentru o anu­mi­tă cău­ta­re, pre­zen­ta une­ori uti­li­za­to­ri­lor me­sa­je ire­le­van­te. Într-o fir­mă obiş­nu­i­tă, di­rec­to­rul exe­cu­tiv, vă­zând un pro­dus ne­reu­şit, îl va su­na pe cel ca­re se ocu­pă de acel pro­dus. Urmează o şe­din­ţă, sau două, sau trei, pentru dis­cu­ta­rea pro­ble­mei, sunt tre­cu­te în re­vis­tă po­ten­ţia­le­le so­lu­ţii şi se sta­bi­lesc mă­su­ri­le ce urmează să fie lua­te. Es­te întoc­mit un plan pentru im­ple­men­ta­rea so­lu­ţi­i­lor. Apoi, după o mul­ţi­me de tes­te des­ti­na­te asi­gu­ră­rii ca­li­tă­ţii, es­te lan­sa­tă so­lu­ţia... Larry nu a pro­ce­dat în acest fel. În schimb a ti­pă­rit pa­gi­ni­le ca­re con­ţi­neau re­zul­ta­te­le ce nu-i plă­ce­au, a su­bli­niat re­cla­me­le ne­po­tri­vi­te, a li­pit foi­le pe un avi­zi­er de pe pe­re­te­le bu­că­tă­ri­ei, lângă ma­sa de bi­liard ame­ri­can, şi a scris cu ma­jus­cu­le în par­tea de sus a pa­gi­ni­lor „RE­CLA­ME­LE ASTEA SUNT NASOALE“. Apoi a ple­cat aca­să. Nu a su­nat pe ni­meni şi nu a tri­mis ni­mă­nui ni­ci­un e-mail. Nu a con­vo­cat o şe­din­ţă de ur­gen­ţă. În lu­nea ur­mă­toa­re, la 5:05 în zori, unul din­tre in­gi­ne­rii noş­tri ca­re se ocu­pa de cău­ta­re, Jeff De­an, i-a tri­mis un e-mail. Împreu­nă cu câţi­va co­le­gi, a vă­zut no­ta no­ta lui Larry pe pe­re­te şi to­ţi au fost de acord cu punc­tul său de ve­de­re.

„|E-mai­lul însă nu era doar unul de con­fir­ma­re a vre­rii fin­da­to­ru­lui şi adău­ga­re a unei ex­pli­ca­ţii fa­ci­le pri­vind fap­tul că pro­ble­ma a fost se­si­za­tă. În schimb, in­clu­dea o ana­li­ză de­ta­lia­tă a mo­ti­vu­lui pentru ca­re apă­re­au ace­le rezultate ne­do­ri­te, des­cria o so­lu­ţie, in­clu­dea un link la un pro­to­tip de im­ple­men­ta­re a so­lu­ţi­ei, scris sub for­ma unui program de că­tre cei cinci în we­e­kend, şi ofe­rea mos­tre de rezultate ca­re ară­tau că pro­to­ti­pul re­pre­zen­ta o îmbu­nă­tă­ţi­re a sis­te­mu­lui exis­tent.“Am pre­fe­rat să des­chid pre­zen­ta­rea vo­lu­mu­lui „Cum func­ţi­o­nea­ză Google“, scris de pre­şe­din­te­le con­si­li­u­lui de ad­mi­nis­tra­ţie al com­pa­ni­ei, fost di­rec­tor exe­cu­tiv, Eric Schmidt şi fos­tul vi­ce­pre­şe­din­te al de­par­ta­men­tu­lui de pro­duc­ţie Jo­nat­han Ro­sen­berg, pentru că mi se pa­re că es­te edi­fi­ca­tor pentru ce ve­ţi obţine ci­tind car­tea: o ima­gi­ne fas­ci­nan­tă, greu de cre­zut une­ori, a ceea ce se află din­co­lo de pa­gi­na www.google.com, în cu­li­se­le unui gigant cu o ca­pi­ta­li­za­re bur­si­e­ră de aproa­pe 400 de mi­liar­de de do­lari. Sunt bi­ne­cu­nos­cu­te fa­ci­li­tă­ţi­le de ca­re be­ne­fi­cia­ză cei pes­te 50.000 de an­ga­ja­ţi ai com­pa­ni­ei, bi­ro­u­ri­le non­con­for­mis­te, spa­ţi­i­le de re­la­xa­re, at­mos­fe­ra des­tin­să sau ra­por­tu­ri­le ne­pro­to­co­la­re; dar din­co­lo de aces­tea se află o cul­tu­ră spe­cia­lă a com­pa­ni­ei, iar Schmidt şi Ro­sen­berg toc­mai des­pre asta vor­besc. De ce es­te fo­lo­si­toa­re de­zor­di­nea în birouri, de ce nu tre­bu­ie as­cul­ta­ţi „hi­po­po­ta­mii“sau de ce tre­bu­ie exi­la­ţi „va­le­ţii“, dar sus­ţi­nu­te „di­ve­le“(vă ve­ţi închi­pui uşor des­pre ci­ne es­te vor­ba), de ce tre­bu­ie evi­ta­te căi­le ur­ma­te de con­cu­ren­ţă şi de ce tre­bu­ie să te fe­reş­ti de cei ce dau mecanic din cap sunt doar câte­va din idei­le căr­ţii. Mu­sai de ci­tit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.