CLIENTUL NOSTRU, EXPERTUL NOSTRU

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Mu­ze­e­le şi ga­le­ri­i­le de ar­tă se mândresc, de re­gu­lă, cu ope­re­le ori­gi­na­le pe ca­re au reu­şit să le adu­ne în co­lec­ţi­i­le lor şi in­vi­tă vi­zi­ta­to­rii să le tre­a­că pra­gul să le ad­mi­re. Se mai întâmplă însă şi ca o ase­me­nea in­sti­tu­ţie să-şi in­vi­te vi­zi­ta­to­rii să-şi tes­te­ze ochi­ul pe lu­cră­ri­le ex­pu­se, aşa cum a pro­ce­dat o ga­le­rie lon­do­ne­ză de ar­tă, Dul­wi­ch, scrie The Guar­dian. Ace­as­ta va pre­zen­ta lu­na ur­mă­toa­re o co­pie a unui ta­blou va­lo­ros re­a­li­za­tă de un stu­dio chi­nez spe­cia­li­zat în re­pro­du­ceri după ta­blo­uri din ori­ce epo­că. Co­pia va fi ex­pu­să în ra­ma ori­gi­na­lă prin­tre alte lu­crări ale Ve­chi­lor Ma­eş­tri, iar vi­zi­ta­to­rii vor fi in­vi­ta­ţi să des­co­pe­re ca­re din lu­cră­ri­le ex­pu­se nu es­te ceea ce pa­re a fi. Ga­le­ria pro­mi­te să dez­vă­lu­ie ade­vă­rul după trei luni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.