ŞTIINŢA CULORII NATURALE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Înlo­cu­i­ţi în ma­re par­te de co­lo­ran­ţii chi­mici, co­lo­ran­ţii na­tu­ra­li pentru tex­ti­le re­vin la mo­dă, ce­re­rea pentru ma­te­ria­le vop­si­te astfel fi­ind în creş­te­re, scrie LA Ti­mes. Co­lo­ran­ţii na­tu­ra­li au însă un de­za­van­taj - fap­tul că nuan­ţe­le ob­ţi­nu­te îşi pi­erd in­ten­si­ta­tea pe mă­su­ra tre­ce­rii tim­pu­lui, după cum afir­mă Ja­ne Pal­mer, pro­pri­e­ta­ra Noon De­sign Stu­dio and Na­tu­ral Dye Ho­u­se, una din pu­ţi­ne­le vop­si­to­rii din Los Ange­les ca­re mai fo­lo­sesc astfel de co­lo­ran­ţi. Ca ata­re, Pal­mer a înce­put o co­la­bo­ra­re cu Ni­na Sha­pley, mem­bră a ca­te­drei de Ingi­ne­rie Chi­mi­că şi Bi­o­chi­mi­că a Uni­ver­si­tă­ţii Rut­gers, pentru a gă­si o so­lu­ţie la ace­as­tă pro­ble­mă. So­lu­ţia la ca­re înce­ar­că să ajun­gă es­te eli­mi­na­rea apei din pro­ce­sul de vop­si­re, ceea ce ar re­du­ce pro­ble­ma de­co­lo­ră­rii în timp, cau­za­tă de spă­la­re şi ex­pu­ne­re a ma­te­ria­le­lor tex­ti­le la lu­mi­nă, şi ar per­mi­te o creş­te­re a uti­li­ză­rii co­lo­ran­ţi­lor na­tu­ra­li.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.