VINUL MLM

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Nu nu­mai cos­me­ti­ce­le, us­ten­si­le­le de bu­că­tă­rie sau pro­du­se­le de cu­ră­ţe­nie se pre­te­a­ză vânză­rii că­tre pri­e­teni şi cu­noş­tin­ţe, ci şi vi­nu­ri­le, spre ca­re se ori­en­te­a­ză un nu­măr tot mai ma­re de oa­meni afla­ţi în cău­ta­rea unui venit su­pli­men­tar. Atra­şi de fap­tul că nu tre­bu­ie să in­ves­te­as­că în sto­curi de pro­du­se, de­vin re­pre­zen­tan­ţi ai unor co­mer­cian­ţi de vi­nuri, scrie BBC. Astfel, or­ga­ni­ze­a­ză şe­din­ţe de de­gus­ta­re la ei aca­să ori merg la po­ten­ţia­lii cli­en­ţi cu câte­va sti­cle de vin, pre­luând co­men­zi pe ca­re le tran­smit mai de­par­te, iar fir­me­le pe ca­re le re­pre­zin­tă se ocu­pă de ex­pe­di­e­rea măr­fii şi de înca­sa­rea ba­ni­lor. În SUA, com­pa­ni­i­le ca­re vând vi­nuri în acest mod sunt Wi­neShop at Ho­me, Bois­set Wi­ne Li­ving sau Tra­ve­ling Vi­neyard, iar în Eu­ro­pa es­te WIV Wein Inter­na­ti­o­nal AG, ca­re are re­pre­zen­tan­ţi până şi în Ja­po­nia sau Hong Kong.

TENDIN E

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.