POLUARE ÎN IARBĂ

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Ga­zo­nul tuns re­gu­la­men­tar nu es­te chiar atât de să­nă­tos pentru me­di­ul încon­ju­ră­tor cum se cre­dea, ba din con­tră, se ara­tă într-un stu­diu re­cent al Appa­la­chian Sta­te Uni­ver­si­ty in SUA pu­bli­cat în Jo­ur­nal of Envi­ron­men­tal Ma­na­ge­ment şi ci­tat de The Inde­pen­dent. Stu­di­ul afir­mă că, da­că se ia în cal­cul ener­gia con­su­ma­tă pentru tun­sul, fer­ti­li­za­tul şi uda­tul ga­zo­nu­lui, se ob­ser­vă că aces­ta, de fapt, pro­du­ce o can­ti­ta­te mai ma­re de ga­ze de se­ră de­cât înma­ga­zi­nea­ză. De­şi can­ti­ta­tea de di­o­xid de car­bon eli­mi­na­tă în aer în acest caz va­ria­ză în func­ţie de con­di­ţi­i­le de cli­mă, au­to­rii stu­di­u­lui atrag aten­ţia că pro­ble­ma nu es­te lua­tă încă în cal­cul de că­tre oa­me­nii de şti­in­ţă, iar ca so­lu­ţie par­ţia­lă a ei pro­pun tun­de­rea mai ra­ră a ier­bii, uda­rea aces­teia la mi­ni­mum şi fo­lo­si­rea de îngră­şă­min­te chi­mi­ce doar atunci când ga­zo­nul es­te proas­păt plan­tat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.