De­ja an­ti­ci­pa­tă de por­tul tra­di­ţi­o­nal al unor po­poa­re prin kil­turi sau fus­ta­ne­le, es­te fus­ta pentru băr­ba­ţi, pro­pu­să de Gi­ven­chy sau Dri­es Van No­te. Ca­se­le de mo­dă însă nu le cer încă băr­ba­ţi­lor să um­ble doar în fus­tă, mo­de­le­le lor fi­ind cre­a­te să fie pur

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

iu­bi­re. Doar atunci când Cai­ne (Ta­tum), un fost mi­li­tar ex­trem de bi­ne an­tre­nat, por­neş­te în căutarea sa, Jupiter înce­pe să-şi dea se­a­ma că vi­se­le ei vor deveni în cu­rând re­a­li­ta­te. Codul ei ge­ne­tic o fa­ce următoarea pe lis­ta unei moş­te­niri ex­traor­di­na­re, fapt ce ar pu­tea alte­ra echi­li­brul uni­ver­su­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.