MAI PARCAŢI PE LA NOI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Da­că ai un spa­ţiu în pro­pri­e­ta­te, de ce să nu pro­fi­ţi de el când ţie nu-ţi tre­bu­ie? Între­ba­rea şi-au pus-o lon­do­ne­zii ca­re lo­cu­i­esc aproa­pe de zo­ne un­de în mod nor­mal se gă­seş­te greu un loc de par­ca­re, de exem­plu. Aceş­tia, cu aju­to­rul unor si­teuri spe­cia­li­za­te de in­ter­me­di­e­re sau prin pan­car­te cu anunţuri, închi­ria­ză lo­curi de par­ca­re pe ale­ea din fa­ţa ca­sei lor în zo­ne­le din ju­rul are­ne­lor spor­ti­ve ale me­tro­po­lei, ca Wim­ble­don sau Wem­bley, sau din apro­pi­e­rea gă­ri­lor şi ae­ro­por­tu­ri­lor. Nici cei ca­re nu au su­fi­ci­ent loc să-şi ţi­nă lu­cru­ri­le nu tre­bu­ie să cau­te prea mult, fi­in­dcă exis­tă şi pentru ei ofer­te de la cei ce au prea mult spa­ţiu în po­dul ca­sei sau în ga­raj, pe si­te-uri ca sto­re­ma­tes.co.uk. Pro­pri­e­ta­rii de spa­ţiu ex­ce­den­tar con­si­de­ră că ast­fel pot câşti­ga un ban cu mai pu­ţi­nă bă­taie de cap decât da­că şi-ar lua chi­ria­şi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.