DO­BÂNDA SCADE ÎN CON­TI­NUA­RE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EVENIMENT -

fi dez­vol­tat în pre­să o reţea de „trom­pe­te“sus­ţi­nu­tă cu bani lua­ţi din afa­ceri ne­cu­ra­te. Cre­di­bi­li­ta­tea dez­vă­lu­i­ri­lor Ele­nei Udrea a fost evi­dent sub­mi­na­tă de mo­men­tul şi con­di­ţi­i­le în ca­re ele au apă­rut: şti­ind că i se apro­pie ares­ta­rea şi că nu­me­le ei apa­re în mai mul­te do­sa­re (Mi­cro­soft, e-Ro­mânia, Ga­la Bu­te), Udrea s-a gră­bit să-l acu­ze pre­ven­tiv pe Col­dea că a pus la ca­le com­pro­mi­te­rea ei pu­bli­că din pu­ră ge­lo­zie fa­ţă de ro­lul ei de „ser­vi­ciu de in­for­ma­ţii pa­ra­lel“pe lângă fos­tul pre­şe­din­te Bă­ses­cu. Fos­ta can­di­da­tă la pre­şe­din­ţie a ţi­nut să se răz­bu­ne însă în mod sim­bo­lic, din­tr-un foc, atât pe şe­ful SRI, cât şi pe ac­tua­lul pre­şe­din­te Io­han­nis, su­ge­rând că la vârful SRI au apă­rut di­ver­gen­ţe în cam­pa­nia elec­to­ra­lă, cu fos­tul şef Ge­or­ge Mai­or sus­ţi­nându-l pe Victor Pon­ta, în timp ce Flo­rian Col­dea, ame­nin­ţat de Pon­ta cu de­mi­te­rea în ca­zul unei vic­to­rii la pre­zi­den­ţia­le (ame­nin­ţa­rea ar co­res­pun­de cu fai­ma lui Col­dea de „om al lui Bă­ses­cu“), ar fi de­cis să-l sus­ţi­nă pe Klaus Io­han­nis, până într-aco­lo încât fap­tul că Io­han­nis es­te acum la Co­tro­ceni îi poa­te fi atri­bu­it ex­clu­siv lui Col­dea. Pus de Udrea într-o ast­fel de ecua­ţie ferm elec­to­ra­lă, con­flic­tul a ie­şit aproa­pe pe ne­sim­ţi­te din sfe­ra de­li­ca­tă şi no­uă a dis­cu­ţi­ei des­pre fap­tul că SRI şi DNA au ajuns ade­vă­ra­te­le for­ţe con­du­că­toa­re în ţa­ră şi a rein­trat pe un te­ren mult mai ve­chi şi mai bă­tă­to­rit, ace­la al sce­na­ri­i­lor con­spi­ra­ţi­o­nis­te de toată mâna des­pre cu­tre­mu­re­le ine­vi­ta­bi­le de­clan­şa­te de schim­ba­rea de pu­te­re de la Co­tro­ceni du­pă zece ani de „re­gim bă­sist“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.