Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

În re­vis­ta Bu­si­ness Ma­ga­zin cu nr. 505, din 2 fe­brua­rie 2015, în ar­ti­co­lul „Explo­zia car­du­lui de cre­dit” a fost ci­tat, prin­tre alții, Co­druț Zbă­gan, ana­list în di­re­cția ma­na­ge­ment pro­ces ca­na­le, dis­tri­buție și en­ter­pri­se ma­na­ge­ment în ca­drul Raiffeisen Bank. Re­gre­tăm că fun­cția sa a fost pre­zen­ta­tă în mod ero­nat. Dom­nia sa nu mai ac­ti­ve­a­ză în ca­drul Raiffeisen Bank din lu­na de­cem­brie a anu­lui 2014, fi­ind an­ga­ja­tul in­sti­tuți­ei în pe­ri­oa­da 2003-2014, iar de­cla­rați­i­le sa­le, pu­bli­ca­te în ca­drul ar­ti­co­lu­lui, nu re­pre­zin­tă po­ziția băn­cii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.