JO­CU­RI­LE, CE­LE MAI PRO­FI­TA­BI­LE ÎN APP STO­RE

Business Magazin (Romania) - - // ANTREPRENOR -

Jo­cu­ri­le con­duc cla­sa­men­tul ce­lor mai po­pu­la­re

ca­te­go­rii în App Sto­re-ul Apple, ocu­pând o fe­lie de 21,14% din nu­mă­rul de apli­ca­ţii active, po­tri­vit

in­for­ma­ţi­i­lor co­lec­ta­te în sep­tem­brie 2014 de re­pre­zen­tan­ţii Sta­tis­ti­ca.com. Din sep­tem­brie 2014, uti­li­za­to­rii au dow­nloa­dat mai bi­ne de 75 de mi­liar­de de

apli­ca­ţii din App Sto­re. Lan­sat în iu­lie 2008 cu 500 de apli­ca­ţii dis­po­ni­bi­le ca up­da­te pentru iTu­nes es­te pri­ma

plat­for­mă mobilă ca­re a de­mo­cra­ti­zat vânzarea de apli­ca­ţii din între­a­ga lu­me. Mo­de­lul de bu­si­ness al App Sto­re-ului se ba­ze­a­ză pe împăr­ţi­rea veni­tu­ri­lor re­a­li­za­te

din vânzarea de apli­ca­ţii între Apple şi dez­vol­ta­tori ast­fel: 30% din ve­ni­tu­ri­le re­zul­ta­te merg că­tre Apple

şi 70% că­tre dez­vol­ta­to­rul apli­ca­ţi­ei. Ori­ci­ne poa­te înre­gis­tra o apli­ca­ţie în App Sto­re, da­că înde­pli­neş­te anu­mi­te cri­te­rii sta­bi­li­te de Apple şi plăteşte o ta­xă

anua­lă de 99 de do­lari/an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.