VACANŢA PE IN­SU­LĂ Mal­di­ve nu es­te o des­ti­na­ţie pentru că­lă­to­rii avi­zi de ex­pe­ri­en­ţe, fie ele cul­tu­ra­le, is­to­ri­ce, cu­li­na­re, de in­cur­si­uni în lo­curi mis­te­ri­oa­se. Es­te lo­cul în ca­re soarele şi apa con­sti­tu­ie atuu­ri­le pentru cei ca­re îşi do­resc o va­can­ţă lin

Business Magazin (Romania) - - + INTERNA IONAL -

vă­zut um­bre­le de stuf şi mici că­su­ţe pe pla­jă iţin­du-se prin­tre co­paci pi­tici şi con­tor­si­o­na­ţi.

Insu­la era lo­cu­i­tă. Un om mi­cuţ cu pi­e­lea ci­o­co­la­tiu-ne­gri­ci­oa­să spe­ci­fic po­pu­la­ţi­i­lor in­su­lar-in­di­e­ne ne-a ser­vit cu o bău­tu­ră fă­cu­tă din stru­guri stor­şi. L-am numit Sâmba­tă, căci a do­ua zi era du­mi­ni­că. L-am re­vă­zut ul­te­ri­or în mul­te ipos­ta­ze și ava­ta­ruri; mai mic, mai slab, mai gras-spre-nor­mal, adu­cându-ne fruc­te sau pro­soa­pe, mă­tu­rând po­te­ci­le. Pă­rea să îi fa­că plă­ce­re să fie în pre­aj­ma noas­tră, pentru că zâmbea mult, dez­ve­lind din­ţi al­bi ce ar­ti­cu­lau bi­ni­şor în en­gle­ză.

Ne-am gră­bit să gă­sim adă­post, de­şi noap­tea venea aco­lo mai târziu cu trei ore ca aca­să. Con­di­ţi­i­le erau mul­ţu­mi­toa­re, cul­cu­şul moa­le, ave­am ră­coa­re când voiam şi apă cal­dă la orice oră. Nu era bu­nă de băut, dar Sâmbă­tă avea gri­jă să ne la­se ne­vă­zut apă îmbu­te­lia­tă lângă pat. Tot Sâmbă­tă se ocu­pa şi de mânca­re, de­şi s-a aflat re­pe­de că nu se prea pri­ce­pe şi nici nu prea avea din ce, pentru că nu creş­tea ni­mic pe in­su­lă. Acest lu­cru a întris­tat pe mul­ţi; era to­tu­şi o nau­fra­gi­e­re be­ne­vo­lă şi cos­ti­si­toa­re. Noroc cu to­nul cu ari­pi­oa­ra gal­be­nă, pes­cu­it mai pes­te tot şi de­li­ci­os la gră­tar.

Nu prea era ni­mic de fă­cut, dar acest lu­cru es­te re­la­tiv. Era cald şi fe­mei­le s-au aşe­zat pe pla­jă, la um­bra pal­mi­e­ri­lor. Co­pi­ii au ră­mas pe lângă adă­pos­turi, să se bă­lă­ce­as­că în gol­ful cu­min­te cu peş­ti al­bi; nu a tre­cut mult şi au do­mes­ti­cit pi­sici de ma­re. Cra­bii au fost îndă­răt­nici, aşa că au sfârşit rău, îne­ca­ţi în sos de pi­per ne­gru.

O par­te din băr­ba­ţi au ple­cat pe ma­re să pes­cu­ias­că. Au venit cu mâna goa­lă şi tol­ba plină de po­veş­ti des­pre mon­ştri din adâncuri ce se la­să vă­zu­ţi o cli­pă şi lup­tă aprig pentru via­ţă. Prin ur­ma­re, or­go­li­ul mas­cu­lin a ple­cat a do­ua zi capul şi s-a mul­ţu­mit să vadă peş­tii la mi­că sau ma­re adânci­me prin ochi mari, de împru­mut. Alţii au mers pe apă cu vântul în spate, pe bărci sau plu­te, cu zmee sau plăci.

Apa era al­bas­tru-alb-lăp­toa­să şi cal­mă, fă­ră va­luri, ce­ea ce fa­ce ca oa­me­nii să ara­te a ci­re­a­dă de hi­po­po­ta­mi scu­fun­da­ţi la adă­post de soare. Erau cam sin­gu­re­le lu­cruri de fă­cut în afa­ră de stat cu bur­ta la soare

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.