ÎN SU­FLE­TUL BUCĂTARULUI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Pentru unii, cea mai bu­nă ma­să la res­tau­rant e una aşe­za­tă cât mai aproa­pe de ma­es­trul bu­că­tar ca­re le pre­gă­teş­te mânca­rea, aceş­tia ne­do­rind să sca­pe niciun de­ta­liu al ope­ra­ţi­u­nii, con­form The Inde­pen­dent. Ast­fel au apă­rut me­se ame­na­ja­te spe­cial în bu­că­tă­ri­i­le unor res­tau­ran­te cu pre­ten­ţii din Lon­dra, un­de sunt aşe­za­ţi cli­en­ţii cu­ri­o­şi ca­re ţin să ur­mă­re­as­că înde­a­proa­pe ac­ti­vi­ta­tea bucătarului, să-i as­cul­te ex­pli­ca­ţi­i­le, ori chiar să par­ti­ci­pe şi ei la ac­ţi­u­ne da­că se încu­me­tă. Res­tau­ran­te­le ca­re ofe­ră ase­me­nea ser­vi­cii au gri­jă ca nu ca­re cum­va cli­en­ţii să fie de­ran­ja­ţi de zgo­mo­tul pre­pa­ră­rii mâncă­rii, ope­ra­ţi­u­ni­le zgo­mo­toa­se re­a­li­zându-se altun­de­va, şi de ase­me­nea să nu ple­ce cu mi­ro­sul me­ni­u­lui pe hai­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.