SCHIMB VIZUINĂ CU GARSONIERĂ LA ORAŞ

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Via­ţa la oraş îi atra­ge nu nu­mai pe oa­meni, ci şi pe ie­puri, ca­re sunt dis­pu­şi să ac­cep­te o scă­de­re a con­for­tu­lui lo­ca­tiv pentru trai­ul în zo­ne­le ur­ba­ne, scrie BBC. Un stu­diu cu pri­vi­re la Oryc­to­la­gus cu­ni­cu­lus, ie­pu­re­le european (numit şi de vizuină sau la­pin), între­prins de o echi­pă de cer­ce­tă­tori de la Uni­ver­si­ta­tea din Frankfurt ara­tă că, da­că în zo­ne ru­ra­le aces­te ani­ma­le trăi­esc în gru­puri mari în vi­zu­ini cu sis­te­me com­ple­xe de ga­le­rii şi mul­te in­trări (32 în me­die), odată ajun­şi la oraş, la­pi­nii trăi­esc în gru­puri mai mici sau chiar sin­guri, iar spa­ţi­ul lo­ca­tiv se re­du­ce şi el până la o „garsonieră” în ca­zul ce­lor din ur­mă. Stu­di­ul mai ara­tă şi că, în ora­şe, ure­che­a­ţi­lor le es­te mai uşor să se as­cun­dă de pră­dă­tori şi, în plus, au de ales între a-şi con­strui lo­cu­in­ţa în par­curi și gră­dini sau pe sub clă­diri şi au şi surse mai mul­te de hra­nă, ce­ea ce le asi­gu­ră şan­se mai mari de su­pra­vi­e­ţu­i­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.