PE LIS­TA DE REFORME A FMI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EVENIMENT -

Gu­ver­nul nu a ajuns la un acord cu FMI şi CE în ac­tua­la mi­si­u­ne de eva­lua­re, ce­le do­uă in­sti­tu­ţii ce­rând creş­te­rea abrup­tă a pre­ţu­lui la ga­ze pentru po­pu­la­ţie şi CET-uri din apri­lie, de la 53,3 lei MWh la 62 lei MWh, şi res­truc­tu­ra­rea ma­si­vă a com­pa­ni­i­lor ener­ge­ti­ce Hu­ne­doa­ra şi Olte­nia, a anun­ţat pre­mi­e­rul Victor Pon­ta. În aces­te con­di­ţii, dis­cu­ţi­i­le pe aces­te do­uă punc­te de di­ver­gen­ţă vor con­ti­nua în apri­lie, acor­dul ră­mânând însă în vi­goa­re. În de­cla­ra­ţia mi­si­u­nii FMI pu­bli­ca­tă du­pă dis­cu­ţi­i­le de la Bu­cu­reş­ti, eco­no­miş­ti Fon­du­lui re­co­man­dă in­ves­ti­ţii spo­ri­te pentru mo­der­ni­za­rea infrastructurii, pe ba­za unei ab­sor­bţii mai mari de fonduri UE, re­for­ma­rea con­du­ce­rii com­pa­ni­i­lor de stat ine­fi­ci­en­te şi pri­va­ti­za­rea lor par­ţia­lă sau to­ta­lă, înce­pe­rea de­re­gle­men­tă­rii ta­ri­fe­lor la ga­ze pentru con­su­ma­to­rii cas­nici şi re­for­ma sis­te­mu­lui de să­nă­ta­te, apre­ci­ind că "până când aces­te reforme vor pro­du­ce re­zul­ta­te, nu exis­tă spa­ţiu pentru re­du­ce­rea co­te­lor de im­po­zi­ta­re decât da­că ast­fel de mă­suri sunt in­te­gral com­pen­sa­te prin alte mă­suri fis­ca­le".

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.