DRU­MUL PÂNĂ LA SCHENGEN

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EVENIMENT -

Vi­zi­ta la Pa­ris a pre­şe­din­te­lui Klaus Io­han­nis a fost gândi­tă ca ele­ment al proi­ec­tu­lui lui Io­han­nis de a ob­ţi­ne ade­ra­rea Ro­mâni­ei la spa­ţi­ul Schengen în 2015, mai pre­cis la Consiliul JAI din iu­nie, în con­di­ţi­i­le în ca­re Fran­ţa s-a opus ani de zi­le ade­ră­rii Ro­mâni­ei. În de­cla­ra­ţia de pre­să co­mu­nă Hol­lan­deIo­han­nis de la Pa­ris, Io­han­nis a spus doar că e încre­ză­tor că Ro­mânia va pri­mi spri­ji­nul Fran­ţei pentru Schengen, în timp ce Hol­lan­de n-a po­me­nit ni­mic de Schengen, însă a dez­vă­lu­it că Ro­mânia "es­te gata să-şi asu­me une­le an­ga­ja­men­te, de ca­re, de altfel, avem ne­voie (...) ca să pu­tem ajun­ge la niş­te coor­do­nări pe an­sam­blul dis­po­zi­ţi­i­lor lua­te la fron­ti­e­re, în aşa fel încât să pu­tem con­tro­la şi mai bi­ne in­tră­ri­le şi ie­şi­ri­le ca­re au ca ţin­tă con­ti­nen­tul european, în aşa fel încât să pu­tem pre­ve­ni ple­că­ri­le unor com­ba­tan­ţi în străi­nă­ta­te şi să pu­tem fi in­for­ma­ţi de re­veni­rea lor în Europa". Cu alte cu­vin­te, Ro­mânia ar urma să sus­ţi­nă con­cep­ţia de apă­ra­re an­ti­te­ro­ris­tă a Fran­ţei, ba­za­tă pe o mo­di­fi­ca­re a acor­du­lui Schengen, cu in­tro­du­ce­rea unui sis­tem nou de con­troa­le la ae­ro­por­turi şi cu ac­ce­sul comun al ţă­ri­lor mem­bre la ba­za de da­te pri­vind da­te­le pa­sa­ge­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.