35% CHINEZII AR FI IE­ŞIT DIN CURSA PENTRU ENEL

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Ter­me­nul pentru de­pu­ne­rea ofer­te­lor an­ga­jan­te pentru ac­ti­ve­le de dis­tri­bu­ţie şi fur­ni­za­re a energiei elec­tri­ce pe ca­re ita­li­e­nii de la Enel le-au scos la vânza­re în Ro­mânia ar fi sfâşi­tul lu­nii mar­tie, afir­mă surse apro­pia­te pro­ce­su­lui, ci­ta­te de Zia­rul Fi­nan­ciar, ace­as­ta fi­ind una din­tre ce­le mai aştep­ta­te tran­zac­ţii din do­me­ni­ul ener­ge­tic în 2015. Po­tri­vit ace­lo­ra­şi surse, chinezii de la Sta­te Grid Corporation of Chi­na s-ar fi re­tras din cur­să. În iu­lie, ita­li­e­nii de la Enel, ca­re prin in­ter­me­di­ul pro­ce­se­lor de pri­va­ti­za­re au de­venit cel mai ma­re dis­tri­bu­i­tor pri­vat de energie din Ro­mânia, cu o ba­ză de cli­en­ţi de 2,6 milioane de con­su­ma­tori în Mun­te­nia Sud, Ba­nat şi Do­bro­gea, un bu­si­ness de pes­te un mi­liard de eu­ro şi un pro­fit ope­ra­ţi­o­nal de 289 de milioane de eu­ro în 2013, au anun­ţat că vor să ia­să de pe piaţa lo­ca­lă într-un efort de a-şi re­du­ce da­to­ri­i­le la nivel de grup. La fi­na­lul anu­lui tre­cut, când s-a de­ru­lat pri­ma run­dă în ca­re in­ves­ti­to­rii au fost che­ma­ţi să de­pu­nă ofer­te nean­ga­jan­te, po­tri­vit in­for­ma­ţi­i­lor din pia­ţă ar fi de­pus do­cu­men­te cinci com­pa­nii, şi anu­me Elec­tri­ca, Nu­cle­a­re­lec­tri­ca, am­be­le con­tro­la­te de sta­tul ro­mân, E.ON (Ger­ma­nia), GDF Suez şi Sta­te Grid Corporation of Chi­na. Acum însă sur­se­le din pia­ţă ara­tă că in­ves­ti­to­rii chi­ne­zi s-ar fi re­tras din cur­să în con­tex­tul în ca­re in­ten­ţia lor era de a lua com­pa­ni­i­le la pa­chet, dar s-au lo­vit de stra­te­gia sta­tu­lui ro­mân în ace­as­tă tran­zac­ţie. Anul tre­cut, mi­nis­trul energiei de la acel mo­ment, Răzvan Ni­co­les­cu, a spus clar că des­cu­ra­je­a­ză orice in­ves­ti­tor să de­pu­nă o ofertă pentru fos­ta Elec­tri­ca Do­bro­gea, ace­as­ta fi­ind con­si­de­ra­tă o com­pa­nie stra­te­gi­că mai ales în ac­tua­lul con­text ge­o­po­li­tic. În plus, în acea zonă sunt ce­le do­uă re­ac­toa­re de la Cer­na­vo­dă, Nu­cle­a­re­lec­tri­ca fi­ind la rândul ei in­te­re­sa­tă de preluarea unor active din ce­le scoa­se de Enel la vânza­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.