21mld.

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // PE SCURT -

pi­er­de­ri­le înre­gis­tra­te de eco­no­mia

UE din cau­za opri­rii ex­por­tu­ri­lor spre Ru­sia ca ur­ma­re a sanc­ţi­u­ni­lor,

con­form mi­nis­tru­lui spa­ni­ol de ex­ter­ne, în con­di­ţi­i­le în ca­re va­loa­rea ex­por­tu­ri­lor UE spre Ru­sia

a fost în 2013 de 120 mld. eu­ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.