Ce­va nou

Business Magazin (Romania) - - // LIFESTYLE -

Pentru că unii din­tre noi vor să pe­tre­a­că iar­na de­par­te de frig, în des­ti­na­ţii exo­ti­ce, nu­mai bune pentru ex­pe­ri­men­tat un sport pre­cum scu­fun­dă­ri­le, Carl F. Bu­che­rer pro­pu­ne o echi­pa­re adec­va­tă, înce­pând cu ce­a­sul de la mână. Brandul oro­lo­ger el­ve­ţian a pre­zen­tat anul tre­cut cel mai re­cent pro­dus din co­lec­ţia Pa­tra­vi, prin mo­de­lul Pa­tra­vi Scu­baTec, de­di­cat sca­fan­dri­lor. Ce­a­sul cu car­ca­să de 44,6 mm are un be­zel ce se ro­teş­te doar în sen­sul ace­lor de ce­a­sor­nic, ast­fel încât să îl fe­re­as­că pe purtător de gri­ja unei even­tua­le ma­ni­pu­lări gre­şi­te a ce­a­su­lui. Ora se poa­te ci­ti uşor chiar şi în ape tul­buri da­to­ri­tă vop­se­lei Su­per-Lu­miNo­va de pe ca­dran. Ca­dra­nul ne­gru es­te pro­te­jat de un cris­tal sa­fir gros de 4 mm. Ce­a­sul es­te echi­pat cu un me­ca­nism au­to­ma­tic CFB 1950.1, iar de­sig­nul şi cu­lo­ri­le amin­tesc de nuan­ţe­le de al­bas­tru de pe fun­dul oce­a­nu­lui, în ton cu pa­le­ta de cu­lori a unei va­ca­nțe pe in­su­lă. Lan­sa­tă în 2012, co­lec­ţia Cir­co a bran­du­lui Mo­va­do es­te ca­rac­te­ri­za­tă de un de­sign vin­ta­ge, ca­rac­te­ri­zat de ca­dra­ne sim­ple com­ple­ta­te cu ci­fre ara­be ar­gin­tii și de cu­re­le din pi­e­le. În 2014, do­uă pi­e­se so­fis­ti­ca­te pentru băr­ba­ţi s-au ală­tu­rat co­le­cți­ei, având Impo­zant şi mândru, ca­lul sem­ni­fi­că atât pres­ti­giu, cât şi ele­gan­ţă şi per­for­man­ţă – ca­rac­te­ris­tici de ba­ză ale bran­du­lui el­ve­ţian cunoscut prin lo­go­ul său îna­ri­pat. Mo­de­lul are un dia­me­tru de 49,50 mm, iar spa­te­le car­ca­sei es­te încrus­tat cu un cal ce sa­re pes­te un ob­sta­col, sim­bol al va­lo­ri­lor pe ca­re brandul vrea să le tran­smi­tă. ca ele­ment dis­tinc­tiv bră­ţa­ri­le ino­va­ti­ve, cu o tex­tu­ră de pla­să, cu le­gă­turi de­ta­şa­bi­le şi o încu­i­e­toa­re sub for­mă de flu­tu­re ca­re ofe­ră un as­pect ne­ted şi o po­tri­vi­re re­gla­bi­lă. Pri­mul ce­as din ace­as­tă li­nie es­te un mo­del din oţel ino­xi­da­bil, cu o car­ca­să de 44 mm, iar cel de-al doi­lea, ne­gru în între­gi­me, cu as­pect spor­tiv, are o car­ca­să de 42 mm. Fi­e­ca­re din­tre ce­le do­uă pi­e­se adu­ce un aer proas­păt şi mo­dern co­lec­ţi­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.