MIS­TE­RUL BĂTRÂNEI FANTOME

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

şi cos­tă mai bi­ne de 350 de eu­ro ki­lo­gra­mul, ca­via­rul din Ma­rea Cas­pi­că ori o spe­cie de crab chi­ne­zesc, ce­le mai gus­toa­se exam­pla­re din acest crus­ta­ceu trăind într-un lac din apro­pi­e­re de Shan­ghai. Pentru de­sert, dar şi pentru une­le so­suri ca­re înso­ţesc pre­pa­ra­te din fruc­te de ma­re sau pui, ex­per­ţii re­co­man­dă va­ni­lia de Ta­hi­ti. Din cau­za bom­bar­da­men­te­lor din tim­pul ce­lui de-al Doi­lea Răz­boi Mon­dial, pro­fe­soa­re­le Eve Par­kins (Pho­e­be Fox) şi Je­an Hogg (He­len McCro­ry) sunt ne­voi­te să îşi eva­cue­ze ele­vii în Cryt­hin Gif­ford, un să­tuc aflat la mi­că dis­tan­ţă de oraş. Aceş­tia se ca­ze­a­ză în ace­e­a­şi casă un­de, în ur­mă cu 40 de ani, Arthur Kip­ps a in­ves­ti­gat pri­mul său caz pa­ra­nor­mal. În foarte scurt timp, Eve re­a­li­ze­a­ză şi ea că lo­cu­in­ţa es­te bântu­i­tă. Cu cât vor sta mai mult în casă, cu atât vor fi mai atra­şi în te­ri­fian­tul tre­cut al foş­ti­lor lo­ca­tari, iar ma­le­fi­cul spi­rit ca­re le dă târcoa­le va fi mai aproa­pe să pună stă­pâni­re pe su­fle­te­le co­pi­i­lor. Cu aju­to­rul pi­lo­tu­lui Je­re­my Irvi­ne, pro­fe­soa­re­le înce­ar­că să îi pro­te­je­ze pe cei mici şi să afle ade­vă­rul des­pre Fe­meia în Ne­gru. Fe­meia în Ne­gru 2: Înge­rul Mor­ţii es­te un film dis­tri­bu­it de Fre­e­man Enter­tain­ment şi va avea pre­mi­e­ra în ci­ne­ma­to­gra­fe pe 20 fe­brua­rie 2015.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.