INFANTERIA STELARĂ LA MU­ZEU

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Apre­ciat sau nu de iu­bi­to­rii de SF, filmul Infanteria stelară din 1997 poa­te fi o sur­să de in­spi­ra­ţie pentru ar­tiş­tii ca­re ajung să cre­e­ze in­sta­la­ţii de ar­tă ce amin­tesc de uni­ver­sul de aco­lo. O ast­fel de in­sta­la­ţie a ar­tis­tei Mar­vin Gaye Chet­wynd va pu­tea fi vă­zu­tă de pu­blic la New Walk Mu­seum & Art Gal­le­ry din Lei­ces­ter, Ma­rea Bri­ta­nie, la înce­pu­tul lu­nii apri­lie. Ine­di­ta ope­ră in­clu­de o co­pie a Brain Bug, unul din­tre mon­ştrii din film, mânu­i­tă de trei pă­pu­şari, pre­cum şi no­uă ac­tori ca­re joa­că o mi­că sce­ne­tă la fi­na­lul că­reia per­soa­ne din pu­blic îi sunt da­te mon­stru­lui ca „hra­nă”. Lu­cra­rea a fost ale­a­să de mu­zeu tocmai pentru po­ten­ţia­lul de a atra­ge un pu­blic va­riat ca­re are po­si­bi­li­ta­tea să şi in­te­rac­ţi­o­ne­ze cu ea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.