39,9 PUNCT FI­NAL ÎN LUP­TA DE LA VÂRFUL PI­E­ŢEI LO­CA­LE DE ANUNŢURI ON­LI­NE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // IT -

Ser­vi­ci­ul de Te­le­co­mu­ni­ca­ţii Spe­cia­le va or­ga­ni­za, în apri­lie, o no­uă li­ci­ta­ţie, pentru echi­pa­men­te telecom des­ti­na­te creş­te­rii ca­pa­ci­tă­ţii de in­ter­co­nec­ta­re a sis­te­me­lor IT şi ba­ze­lor de da­te ale in­sti­tu­ti­i­lor pu­bli­ce cen­tra­le şi lo­ca­le, con­trac­tul fi­ind es­ti­mat

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.