Gru­pul a fost înfi­i­nțat în anul 1970 prin fuziunea a do­uă com­pa­nii din Irlan­da, Ce­ment Li­mi­ted și Road­sto­ne Li­mi­ted.

Business Magazin (Romania) - - // I NDUSTRIE -

La acea vre­me, gru­pul for­mat prin fuziunea ce­lor do­uă com­pa­nii era singurul pro­du­că­tor de ci­ment și prin­ci­pa­lul pro­du­că­tor de agre­ga­te, be­ton și as­falt din Irlan­da. În 1970, CRH înre­gis­tra vânzări echi­va­len­te a 27 de milioane de eu­ro, cir­ca 95% din acestea fi­ind re­a­li­za­te în Iral­nda. Gru­pul a avut o as­cen­si­u­ne pu­ter­ni­că în ul­ti­me­le decenii, ast­fel că în pre­zent CRH es­te pre­zent în 35 de țări, având 76.000 de an­ga­jați și vânzări de 18 mi­liar­de de eu­ro în 2013. Prin­ci­pa­le­le ope­rați­uni ale grupului se des­fășoa­ră pe pi­ețe­le din Ame­ri­ca de Nord și din Europa. CRH con­tro­le­a­ză în Ro­mânia doi pro­du­că­tori de ma­te­ria­le de con­stru­cții, Elpre­co din ju­dețul Dolj și Fer­ro­be­ton din ju­dețul Pra­ho­va.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.