|MPO­TRI­VA ZEILOR

Business Magazin (Romania) - - // CARTE -

REMISA C R II LUI PETER L.BERNSTEIN (1919 - 2009) ES­TE IN­TE­RE­SANT : IS­TO­RIA MO­DERN A |NCEPUT |N MO­MEN­TUL C~ND OA­ME­NII AU ABAN­DO­NAT CREDIN A C ZEII DECID CE­EA CE SE VA |NT~MPLA I AU ADOP­TAT IDE­EA C POT PREVEDEA RIS­CU­RI­LE I AC IONA PENTRU ATENUAREA ACES­TO­RA. Totul îmbră­cat într-o coa­jă den­să de fap­te şi po­ves­tiri şi idei, ce încep, is­to­ri­ceş­te vor­bind, din an­ti­chi­ta­te şi se ter­mi­nă în tim­pu­ri­le mo­der­ne. Eroii na­ra­ţi­u­nii sunt cât se poa­te de di­ver­şi, de la Flo­ren­ce Ni­ghtin­ga­le, in­fir­mi­e­ra cu su­flet de sta­tis­ti­cian, ca­re s-a oferit să fi­nan­ţe­ze o ca­te­dră de sta­tis­ti­că apli­ca­tă la Oxford (au re­fu­zat-o!, şi a încer­cat cam trei decenii) la Omar Khayam, po­e­tul de geniu şi ma­te­ma­ti­cian, tre­când prin­tr-o su­me­de­nie de ma­te­ma­ti­ci­eni şi oa­meni de şti­in­ţă: Pas­cal, Fer­mat, Gauss sau Ber­no­ul­li. De altfel, Bernstein in­sis­tă pe şti­in­ţa ma­te­ma­ti­cii şi pe dez­vol­ta­rea te­o­ri­i­lor le­ga­te de sta­tis­tici şi pro­ba­bi­li­tă­ţi, de­mers ex­pli­ca­bil, pro­ba­bil, şi prin di­men­si­u­nea sa de fi­nan­ţist şi in­ves­ti­tor, într-o pe­ri­oa­dă în ca­re ris­cul era înţe­les cum­va altfel. Spun ace­as­ta pentru că Bernstein a pu­bli­cat „Împo­tri­va zeilor“în 1996, cu un an înain­te să apa­ră filmul „Wall Stre­et“în ca­re Mi­cha­el Do­u­glas să de­cre­te­ze că „lă­co­mia es­te

Pbu­nă!“şi, drept ur­ma­re, lu­mea să se aven­tu­re­ze într-o zonă no­uă de cri­ze eco­no­mi­ce. Vor­besc aici de pră­bu­şi­rea Long Term Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment, fond de in­ves­ti­ţii con­dus de ma­te­ma­ti­ci­eni şi lau­re­a­ţi ai pre­mi­u­lui No­bel ca­re a înce­put pe cai mari, dar a eşuat la­men­ta­bil, de cri­za dot com din 2000 sau de cri­za sub­pri­me din 2007. Dar cum autorul şi scri­e­rea sa, ca­re a fost in­clu­să de cu­nos­cu­tul si­te eco­no­mic bu­si­nes­sin­si­der.com în lis­ta ce­lor mai im­por­tan­te 22 de căr­ţi des­pre fi­nan­ţe scri­se vre­o­da­tă, nu au o le­gă­tu­ră di­rec­tă cu cri­ze­le, să-i re­cu­noaş­tem lui Bernstein ri­goa­rea şi plă­ce­rea de a des­lu­şi un su­bi­ect ajuns acum la mo­dă, mai ales că, in­vo­lun­tar, car­tea are un aer vag pro­fe­tic, pentru că ul­ti­mul ca­pi­tol se nu­meş­te „În aştep­ta­rea de­zor­di­nii“. Da­că l-aţi ci­tit pe Ni­cho­las Ta­leb şi a sa „Le­bă­dă nea­gră“, ci­ti­ţi-l şi pe Bernstein, pentru că mi se par a se si­tua unul la o ex­tre­mă şi ce­lă­lalt la ce­lă­lalt ca­păt al cer­ti­tu­di­nii uma­ne. PETER BERNSTEIN - ÎMPO­TRI­VA ZEILOR. REMARCABILA

POVESTE A RISCULUI, EDITURA HUMANITAS 2015

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.