Să pri­vim par­tea plină a pa­ha­ru­lui: un re­cent stu­diu al EY ara­tă că 90% din­tre li­de­rii de bu­si­ness din Ro­mânia sunt încre­ză­tori în creş­te­rea afa­ce­ri­lor lor în acest an, în timp ce doar 6% se aşte­ap­tă la scăderea ci­frei de afa­ceri, iar 4% la o stagnare. Di

Business Magazin (Romania) - - EDITORIAL -

om­pa­ni­i­le pro­mit şi creş­te­rea numărului de an­ga­ja­ţi, mai bi­ne de o trei­me cu 5 până la 30% sau pes­te, iar 87% din­tre com­pa­nii vor creş­te sa­la­ri­i­le. 38% au bu­ge­tat pentru 2015 o creş­te­re a sa­la­ri­i­lor între 5 şi 20% sau chiar mai mult. În aces­te con­di­ţii stu­di­ul tra­ge con­clu­zia, co­rec­tă, că mo­to­rul creş­te­rii eco­no­mi­ce va re­de­ve­ni ce­re­rea: 66% din­tre exe­cu­ti­vi se aşte­ap­tă la o creş­te­re a ce­re­rii pentru pro­du­se­le şi ser­vi­ci­i­le com­pa­ni­ei lor în 2015, în timp ce 32% es­ti­me­a­ză o stagnare şi doar 2% o ten­din­ţă ne­ga­ti­vă. No­ta­bil mi se pa­re şi fap­tul că sa­tis­fac­ţia cli­en­ţi­lor a intrat în rândul ce­lor mai im­por­tan­ţi trei in­di­ca­tori ca­re de­fi­nesc suc­ce­sul pe piaţa lo­ca­lă, în de­tri­men­tul unor in­di­ca­tori fi­nan­ciari, fi­ind în 2015 cel mai im­por­tant ele­ment al suc­ce­su­lui unei com­pa­nii. La stu­diu au răs­puns 202 exe­cu­ti­vi de top.

Des­pre mă­su­ri­le de re­la­xa­re fis­ca­lă ce apar în no­ul Cod fis­cal ve­ţi fi aflat de­ja - re­du­ce­rea TVA, a ac­ci­ze­lor, eli­mi­na­rea ta­xei pe stâlp, scăderea co­tei uni­ce de im­po­zi­ta­re, alte re­du­ceri de ta­xe, cu totul un pa­chet de mă­suri ca­re, am vă­zut opi­nii, s-ar pu­tea si­tua, ca im­por­tan­ţă, pes­te in­tro­du­ce­rea co­tei uni­ce din 2005. Şi ca­re s-ar tra­du­ce prin re­du­ce­rea veni­tu­ri­lor bu­ge­ta­re cu 37 de mi­liar­de de lei în pa­tru ani; de­ja am vă­zut - scriu acest text joi,19 fe­brua­rie - îngri­jo­rări exu­be­ran­te le­ga­te de cum, când, în ce fel?!

Am mai vă­zut ast­fel de îngri­jo­rări, de la sin­di­ca­liş­ti la pre­să in­ter­na­ţi­o­na­lă, în pre­aj­ma in­tro­du­ce­rii sus po­me­ni­tei co­te uni­ce de im­po­zi­ta­re; toa­te s-au ri­si­pit du­pă apli­ca­rea mă­su­rii, ca şi când nu ar fi fost, iar pe­ri­oa­da ca­re a ur­mat a fost una din­tre ce­le mai fas­te pentru noi to­ţi, cu sau fă­ră le­gă­tu­ră di­rec­tă.

Avem aşa­dar sem­na­le po­zi­ti­ve din par­tea com­pa­ni­i­lor - creşteri ale afa­ce­ri­lor şi numărului de an­ga­ja­ţi dar şi a ce­re­rii, şi avem un set de mă­suri gu­ver­na­men­ta­le pro­mi­ţă­toa­re. Pentru ca toa­te acestea, plus creş­te­rea eco­no­mi­că, să tre­a­că în zo­na

C„să sim­ţim şi noi o îmbu­nă­tă­ţi­re“, lu­cru­ri­le tre­bu­i­esc pri­vi­te şi ma­ne­vra­te mai în an­sam­blu şi co­ro­bo­ra­te cu un set de mă­suri de spri­ji­ni­re a an­tre­pre­no­ria­tu­lui, ce­va mai mult decât „10.000 de eu­ro pentru un tânăr“, cu efi­ci­en­ti­za­rea apa­ra­tu­lui ad­mi­nis­tra­tiv şi a com­pa­ni­i­lor de stat (in­sol­ven­ţa fi­ind una din­tre mă­su­ri­le ca­re ar mai cu­ră­ţa co­pa­cii de us­că­turi), cu un pro­gram na­ţi­o­nal de re­teh­no­lo­gi­za­re, înce­pând cu zo­na de cer­ce­ta­re­dez­vol­ta­re şi ter­mi­nând cu achiziţia de uti­la­je. Am re­gă­sit la pro­fe­so­rul Ni­co­lae Dă­ni­lă o idee in­te­re­san­tă, pe ca­re o reiau, cea a unei bănci de dez­vol­ta­re, ca­re să fi­nan­ţe­ze sau co­fi­nan­ţe­ze pro­gra­me ba­za­te pe fonduri eu­ro­pe­ne sau fonduri private.

Şi pro­pu­ne­ri­le pot con­ti­nua, pentru că nu spun no­u­tă­ţi, ci doar adun la un loc o su­mă de idei me­ni­te să schim­be ce se mai poa­te schim­ba în ţara asta, în bi­ne. Un start pe ca­re ar fi bi­ne să nu-l ra­tăm, poa­te şi pentru că 20 de ani de stagnare sau scă­de­re eco­no­mi­că din 25 de ani de ca­pi­ta­lism sunt, pur şi sim­plu, prea mul­ţi. Es­te o schim­ba­re ca­re ţi­ne mai mult de noi şi mai pu­ţin de or­ga­nis­me fi­nan­cia­re in­ter­na­ţi­o­na­le, prea pru­den­te când ar tre­bui să fie en­tu­zias­te şi prea en­tu­zias­te când ar tre­bui să fie cu­min­ţi, de Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, mult prea pu­ţin uni­u­ne şi mult prea mult po­li­ti­cia­nis­tă.

„Mariana“, per­so­naj sha­kes­pe­a­rian pic­tat de John Eve­rett Mil­lais, un ta­blou des­pre aştep­ta­re şi me­lan­co­lie şi os­te­nea­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.