ILINCA PĂUN

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

ma­na­ging di­rec­tor, Col­li­ers Inter­na­ti­o­nal Ro­ma­nia „Ma­triar­ha­tul es­te pri­ma for­mă de or­ga­ni­za­re, înain­tea pa­triar­ha­tu­lui, aşa că do­mi­na­ţia fe­mei­lor în ma­na­ge­ment nu ar fi decât o fa­ză nor­ma­lă în ci­clul de evo­lu­ţie a uma­ni­tă­ţii. Lu­cru­ri­le ar func­ţi­o­na mai lent, dar mai sus­te­na­bil. Fe­mei­le sunt mai con­struc­ti­ve şi em­pa­ti­ce, însă mai pu­ţin ra­ţi­o­na­le şi cu si­gu­ran­ţă mai pu­ţin fo­cu­sa­te. Ten­din­ţa de a com­pli­ca ar fa­ce ca deciziile să fie lua­te mai greu, dar să fie de­ci­zii eco­lo­gi­ce. Di­fe­ren­ţa ma­jo­ră în evo­lu­ţie ar fi de­ter­mi­na­tă de fap­tul că ta­ţii ar fi cei ca­re ar creş­te co­pi­ii, şi atunci ge­ne­ra­ţi­i­le vi­i­toa­re vor fi des­tul de pu­ţin em­pa­ti­ce, co­pi­ii pri­mind mai pu­ţi­nă afec­ţi­u­ne, atât de spe­ci­fi­că ma­me­lor. Cred to­to­da­tă că fe­mei­le ar schim­ba mai des le­gi­le, pos­tu­ri­le, ar creş­te foarte mult in­dus­trii cum e cea de re­sur­se uma­ne şi, de­si­gur, cea de de­sign in­te­ri­or. Ar fi mai des pe­tre­ceri şi, fă­ră du­biu, în ge­ne­ral ar fi mult mai mul­tă gă­lă­gie. Dar ar con­ti­nua să exis­te şi dis­cu­ţii des­pre dis­cri­mi­na­re; cine a vă­zut băr­bat ca­re să fie con­for­ta­bil când fe­meia câşti­gă mai mult ca el?...“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.