SORANA GEORGIA

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

CEO, Bil­la Rom`nia „Dis­cri­mi­na­rea de gen pa­re în acest mo­ment o ches­ti­u­ne de­sue­tă, cel pu­ţin în lu­mea de bu­si­ness. Per­for­man­ţe­le şi ca­li­tă­ţi­le in­di­vi­dua­le pri­me­a­ză, în so­ci­e­ta­tea de astă­zi, în fața ge­nu­lui. Con­si­der că doam­ne­le aduc me­reu cu si­ne, în lu­mea afa­ce­ri­lor, cât şi în cea a ad­mi­nis­tra­ţi­ei pu­bli­ce, un plus în ce pri­veş­te sen­si­bi­li­ta­tea, in­te­li­gen­ţa emo­ţi­o­na­lă, em­pa­tia. Nu cred în pro­cen­te ide­a­le de ma­na­geri de gen fe­mi­nin sau mas­cu­lin.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.