ADRIANA FLORENŢA PĂLĂŞAN

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

ma­na­ging par­tner, Sup­ply Chain Ma­na­ge­ment Cen­ter „De mul­te ori am fă­cut o ana­li­ză a per­for­man­ţe­lor şi a pro­ce­se­lor de­ru­la­te de băr­ba­ţi şi fe­mei în zo­na noas­tră de com­pe­ten­ţă şi da­că fa­cem un exer­ci­ţiu de ima­gi­na­ţie, pentru un sce­na­riu în ca­re fe­mei­le ar ocu­pa do­uă din trei fo­to­lii ma­na­ge­ria­le, lu­cru­ri­le ar sta cam aşa: Mai mul­tă dis­ci­pli­nă şi exe­cu­ţie mai pre­ci­să Lis­te de pla­ni­fi­cări şi pro­gra­mări de ac­ti­vi­tă­ţi pentru orice, res­pec­ta­te Foarte des mai mul­tă mun­că, ore su­pli­men­ta­re pentru fi­na­li­za­rea ac­ti­vi­tă­ţi­lor Nu tot­de­au­na mun­că = efi­ci­en­ţă. Apa­re frus­tra­rea şe­fu­lui ca­re are în su­bor­di­ne per­soa­ne ce nu sunt mul­ti-tas­king So­lu­ţi­i­le pro­ble­me­lor vor fi mai pu­ţin cre­a­ti­ve. Dar so­lu­ţi­i­le vor fi mai struc­tu­ra­te în ma­te­ria­le şi mai pu­ţin struc­tu­ra­te în dis­cu­ţie Fe­mei­lor-manager le va dis­pă­rea la­tu­ra de ma­mă. Re­la­ţia cu fa­mi­lia va pur­ta am­pren­ta re­la­ţi­i­lor de bu­si­ness Va creş­te în ca­zul băr­ba­ţi­lor ris­cul de bo­li cau­za­te de stres şi va spori, în ca­zul lor, nu­mă­rul con­ce­di­i­lor me­di­ca­le Băr­ba­ţii vor avea mai mult timp pentru hobby-uri şi in­ven­ţii.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.