AURELIA VIŞINESCU

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

di­rec­tor ge­ne­ral, Do­me­ni­i­le S h teni „Un li­der se im­pu­ne, in­di­fe­rent de gen, prin­tr-o se­rie de ca­li­tă­ţi ca­re ţin de na­tu­ra uma­nă, de spe­cia­li­za­re, obi­ec­ti­ve, ţe­luri, am­bi­ţii per­so­na­le etc. Se ştie că fe­mei­le sunt mai in­tu­i­ti­ve, mai per­se­ve­ren­te şi că acor­dă mai mult timp proi­ec­te­lor per­so­na­le sau pro­fe­si­o­na­le. Aten­ţia la de­ta­lii şi co­mu­ni­ca­rea sunt atuuri pe ca­re fe­mei­le mi­ze­a­ză şi de ca­re se fo­lo­sesc mai mult decât băr­ba­ţii. Nu am fost dis­cri­mi­na­tă, dar nici nu am pri­mit avan­ta­je pentru că sunt femeie, şi ac­ti­vez într-un domeniu do­mi­nat de băr­ba­ţi.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.