RALUCA ŢINTOIU

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

CEO, ING Pen­sii SAFPAP „În com­pa­nia pe ca­re o reprezint do­uă din trei pos­turi la nivel de top ma­na­ge­ment sunt ocu­pa­te de fe­mei. Din cei opt mem­bri ai boar­du­lui, nu­mai trei sunt băr­ba­ţi. Mai mult, la ni­ve­lul com­pa­ni­ei, 70% din­tre an­ga­ja­ţi sunt fe­mei. Par­ti­cu­la­ri­tă­ţi­le ac­ti­vi­tă­ţii în con­di­ţi­i­le unei ast­fel de pro­por­ţii de­ri­vă, în mod fi­resc, din atri­bu­te­le le­a­der­ship-ului «la fe­mi­nin». Dincolo de ca­li­tă­ţi­le ori­că­rui li­der de suc­ces, băr­bat sau femeie – res­pec­tiv vi­zi­u­ne, ca­pa­ci­ta­tea de a dezvolta stra­te­gia po­tri­vi­tă, ori­en­ta­re cla­ră spre re­zul­ta­te, ca­pa­ci­ta­tea de a mo­ti­va oa­me­nii etc. – fe­mei­le pot de­mon­stra abi­li­tă­ţi su­pli­men­ta­re în zo­na de as­cul­ta­re ac­ti­vă şi co­mu­ni­ca­re. Cred că em­pa­tia es­te o ca­li­ta­te ce­va mai dez­vol­ta­tă în ca­zul fe­mei­lor. Por­nind de aici, cred că ne ca­rac­te­ri­ze­a­ză pru­den­ţa în lua­rea de­ci­zi­i­lor, ana­li­za, im­pli­ca­rea, mun­ca în echi­pă, con­sul­ta­rea, co­mu­ni­ca­rea şi co­la­bo­ra­rea. Pe de altă par­te, ac­ti­văm într-un bu­si­ness ca­re răs­pun­de «emo­ţi­o­nal» unor ne­voi prag­ma­ti­ce: gri­ja zi­lei de mâi­ne şi pro­tec­ţia ce­lor dra­gi, şi de aici poa­te şi ne­voia mai ma­re de a em­pa­ti­za atât cu mem­bri echi­pei, cât mai ales cu pu­bli­cul nostru.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.