MANUELA NESTOR

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

par­te­ner coor­do­na­tor, NNDKP Le­gal & Tax „Eu nu cred că în Ro­mânia exis­tă o dis­cri­mi­na­re re­a­lă de gen. Sta­tis­ti­ci­le ara­tă că fe­mei­le sunt im­pli­ca­te ac­tiv în via­ţa eco­no­mi­că şi po­li­ti­că a Ro­mâni­ei. Jus­ti­ţia şi pro­cu­ra­tu­ra sunt con­du­se în prin­ci­pal de fe­mei. În învă­ţă­mânt şi în me­di­ci­nă si­tua­ţia e ase­mă­nă­toa­re. Pro­ble­ma nu es­te ca fe­mei­le să ocu­pe mai mul­te fo­to­lii ma­na­ge­ria­le decât băr­ba­ţii, ci să ajun­gă la acest lu­cru în mod na­tu­ral şi neim­pus da­că pre­gă­ti­rea, abi­li­tă­ţi­le lor pro­fe­si­o­na­le şi ma­na­ge­ria­le sunt mai bune decât ce­le ale unui com­pe­ti­tor băr­bat.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.