ANCA ROŞCĂNEANU

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

CEO, Gras Sa­voye Rom`nia „Ca să po­ţi ocu­pa un fo­to­liu ma­na­ge­rial, pe lângă un CV ca­re de ce­le mai mul­te ori es­te im­pre­si­o­nant şi va­li­de­a­ză toa­te spe­ci­fi­ca­ţi­i­le din job des­crip­ti­on şi mult mai mult, tre­bu­ie să treci prin­tr-un pro­ces de se­lec­ţie ri­gu­ros, cel pu­ţin când es­te vor­ba de me­di­ul de afa­ceri. Din fe­ri­ci­re, piaţa de bu­si­ness din Ro­mânia are din ce în ce mai mul­te exem­ple de pro­fe­si­o­na­lism la cel mai înalt nivel şi suntem plă­cut sur­prin­şi de oa­me­nii ca­re preiau ast­fel de func­ţii. Ma­jo­ri­ta­tea com­pa­ni­i­lor cu fe­mei manager au ra­por­tat de­ja ci­fre­le pentru anul tre­cut, şi pu­tem ve­dea creş­te­re eco­no­mi­că. Cred însă că mai avem de re­cu­pe­rat ca ţa­ră în zo­na politicii şi a con­du­ce­rii in­sti­tu­ţi­i­lor pu­bli­ce. Din pă­ca­te, când es­te vor­ba de fe­mei în po­zi­ţii po­li­ti­ce de con­du­ce­re, fo­cu­sul se mu­tă din zo­na de idei, stra­te­gii şi ac­ţi­u­ne că­tre zo­na de can­can, ca­re dis­cri­mi­nea­ză.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.