RALUCA CRIŞAN

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

mar­ke­ting di­rec­tor, Immo­chan Rom`nia „Cu si­gu­ran­ţă nu sta­tis­ti­ci­le ne vor aju­ta să con­şti­en­ti­zăm im­pli­ca­ţi­i­le ne­ga­ti­ve ale pre­ju­de­că­ţi­lor vi­za­vi de ro­lul fe­mei­lor în lu­mea afa­ce­ri­lor. Dar nu cred că dis­cri­mi­na­rea de gen es­te o fal­să pro­ble­mă de so­ci­e­ta­te. Es­te ne­voie de sem­na­le pu­ter­ni­ce din par­tea li­de­ri­lor de opi­nie şi a in­sti­tu­ţi­i­lor pu­bli­ce. În Ro­mânia, avem în avan­ta­jul nostru una din­tre ra­re­le moş­te­niri is­to­ri­ce fa­vo­ra­bi­le: ro­lul ac­tiv pe ca­re fe­mei­le l-au asu­mat în so­ci­e­ta­te. Avem mai de­gra­bă o tra­di­ţie a fe­mei­lor active şi ma­ter­ni­ta­tea adu­ce mai pu­ţi­nă cul­pa­bi­li­za­re pentru ma­me­le ca­re aleg să mun­ce­as­că, fa­ţă de alte so­ci­e­tă­ţi. Fe­mei­le au po­si­bi­li­ta­tea să se afir­me. Ră­mâne doar să ca­pe­te cu­ra­jul să o fa­că în acord cu codul lor ge­ne­tic. Cred în di­fe­ren­ţa de stil ma­na­ge­rial mas­cu­lin/fe­mi­nin şi în va­loa­rea com­ple­men­ta­ri­tă­ţii lor. Cred că lu­mea afa­ce­ri­lor tre­bu­ie să de­vi­nă ex­pre­sia re­a­li­tă­ţii lumii în ca­re trăim: o lu­me a di­ver­si­tă­ţii.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.