RUCSANDRA HUREZEANU

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

CEO, Ivat­herm „Co­mu­ni­tă­ţi­le uma­ne şi in­sti­tu­ţi­i­le au va­lo­ri­zat ex­ce­siv din­tot­de­au­na tră­să­tu­ri­le «mas­cu­li­ne» ca agre­si­vi­ta­tea, am­bi­ţia şi com­pe­ti­ti­vi­ta­tea. Atât po­li­ti­ca, cât şi afa­ce­ri­le ce­re­au aces­te ca­li­tă­ţi de la li­de­rii lor. Cu câte­va decenii în ur­mă, într-o lu­me do­mi­na­tă de băr­ba­ţi, sin­gu­re­le fe­mei ca­re ajun­ge­au în func­ţii de pu­te­re în stat sau în com­pa­nii erau con­si­de­ra­te mai du­re decât cei mai duri băr­ba­ţi. Da­că Mar­ga­ret That­cher a fost su­pra­nu­mi­tă Doam­na de Fi­er, des­pre Indi­ra Gan­dhi se spu­nea că era singurul băr­bat din pro­pri­ul ca­bi­net. Cred cu con­vin­ge­re că o or­ga­ni­za­ţie con­du­să au­to­ri­tar cu oa­meni con­du­şi prin in­ti­mi­da­re es­te ine­rent mai pu­ţin ca­pa­bi­lă de ino­va­ţii şi cre­a­ti­vi­ta­te. Se ştie că oa­me­nii stre­sa­ţi şi te­ro­ri­za­ţi sunt hi­per­vi­gi­len­ţi, de­fen­si­vi şi pre­o­cu­pa­ţi ex­clu­siv de per­soa­na pro­prie. Astă­zi ve­dem clar o creş­te­re a im­por­tan­ţei va­lo­ri­lor «fe­mi­ni­ne» în con­du­ce­rea com­pa­ni­i­lor: co­mu­ni­ca­rea, em­pa­tia, gri­ja fa­ţă de cei­lal­ţi, coo­pe­ra­rea. Fe­mei­le-li­der de astă­zi par con­for­ta­bi­le cu pro­pria fe­mi­ni­ta­te, re­cu­nos­când şi apre­ci­ind cu înţe­lep­ci­u­ne gri­ja pentru cei­lal­ţi în sti­lul lor de con­du­ce­re.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.