FLORENTINA TAUDOR

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

di­rec­tor ge­ne­ral, Re­na­nia „În afa­ceri, nu doar în Ro­mânia ci în toată lu­mea, es­te ne­voie de echi­li­bru. Poa­te că un sce­na­riu mai fe­ri­cit decât 3 la 1 în fa­voa­rea fe­mei­lor ar fi 50/50. Într-un me­diu de bu­si­ness, atât cor­po­ra­tist cât şi an­tre­pre­no­rial, ra­por­tul egal de for­ţe es­te unul mai pro­duc­tiv şi mai să­nă­tos decât de­ba­lan­sa­rea în ori­ca­re din­tre păr­ţi. Ca me­dic, am o ten­din­ţă de a cre­de că totul în lu­me, de la or­ga­nis­mul uman la cel so­cial, are ne­voie de echi­li­bru pentru a creş­te fru­mos. Cred aşa­dar că ma­na­ge­men­tul fe­mi­nin cu tră­să­tu­ri­le lui tre­bu­ie să fie com­ple­men­tar şi nu un înlo­cu­i­tor al ma­na­ge­men­tu­lui mas­cu­lin. Dis­cu­ţii des­pre dis­cri­mi­na­rea de gen n-ar mai exis­ta nici în sce­na­ri­ul 50/50, nici în sce­na­ri­ul „3 la 1 pentru fe­mei“: pentru că ti­po­lo­gia de ma­na­ge­ment fe­mi­nin nu ar per­mi­te dis­cri­mi­na­rea, prin sim­plul fapt că ea es­te mai per­mi­si­vă pentru cul­ti­va­rea dia­lo­gu­lui în de­tri­men­tul ego-ului.“ „În ge­ne­ral, fe­mei­le sunt pre­gă­ti­te şi încu­ra­ja­te pe par­cur­sul carierei să îşi dezvolte abi­li­tă­ţi­le per­so­na­le şi re­la­ţi­o­na­le: net­wor­king, re­ac­ţie şi fe­ed­back di­plo­mat, ca­pa­ci­ta­tea de a mo­ti­va. Mult mai rar sunt învă­ţa­te să fie fo­cu­sa­te pe re­zul­ta­te­le de bu­si­ness: ci­fre şi in­di­ca­tori de per­for­man­ţă. Aşa­dar, lu­cru­ri­le sunt sim­ple: da­că eş­ti pre­gă­tit şi an­tre­nat să dez­vol­ţi doar abi­li­tă­ţi­le per­so­na­le şi re­la­ţi­o­na­le, îţi vei li­mi­ta ca­ri­e­ra la o po­zi­ţie de mid­dle manager. Ca să atin­gi po­zi­ţii exe­cu­ti­ve de top tre­bu­ie să te fo­cu­se­zi şi să te de­dici com­plet stra­te­gi­ei de bu­si­ness şi re­zul­ta­te­lor fi­nan­cia­re. La Re­na­nia, 67% din po­zi­ţi­i­le exe­cu­ti­ve sunt ocu­pa­te de fe­mei şi pot spu­ne că lu­crăm, mo­ni­to­ri­zăm şi dez­vol­tăm stra­te­gia pe ci­fre, pe re­zul­ta­te­le din fi­e­ca­re săp­tă­mână şi lu­nă, cot la cot. Nu ştiu da­că avem re­la­ţi­i­le per­so­na­le ide­a­le, dar ştiu că im­ple­men­tăm stra­te­gii ca ni­meni alţii.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.