MIHAELA NICOLA

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

CEO, The Gro­up „O lu­me în ca­re sta­tis­ti­ci­le i-ar ară­ta pe domni drept fac­tori de de­ci­zie mi­no­ri­tari în bu­si­ness şi în sfe­ra so­cia­lă sau po­li­ti­că ar avea un sce­na­riu de acest fel: ar fi o lu­me în ca­re in­tu­i­ţia şi tac­tul ar ju­ca un rol mai im­por­tant decât astă­zi, pe de altă par­te ne­răb­da­rea fe­mi­ni­nă şi-ar pu­ne am­pren­ta asu­pra unor de­ci­zii ca­re s-ar pu­tea do­ve­di în timp drept pri­pi­te, emo­ţi­i­le ar fi mai pre­zen­te în procesul de lua­re a de­ci­zi­i­lor, ca o «răz­bu­na­re» pentru to­ţi anii când băr­ba­ţii cei ma­jo­ri­tari au pu­tut să-şi per­mi­tă lu­xul de a fi fost «ci­nici». Însă, la fel cum astă­zi in­fluen­ţa fe­mi­ni­nă es­te aproa­pe im­per­cep­ti­bil de dis­cre­tă, dar to­tu­şi mai pre­zen­tă în fapt decât o ara­tă sta­tis­ti­ci­le, tot aşa şi în sce­na­ri­ul nostru fan­te­zist in­fluen­ţa mas­cu­li­nă s-ar in­si­nua sub­til într-o lu­me do­mi­na­tă de fe­mei, pentru a le pon­de­ra şi a le îmbo­gă­ţi cu te­na­ci­ta­tea mas­cu­li­nă. Pentru că nu de­ge­a­ba suntem di­fe­ri­ţi. Suntem di­fe­ri­ţi pentru a pu­tea fi com­ple­men­tari, orice ar spu­ne sta­tis­ti­ci­le.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.