NARCISA CĂMĂRĂŞOIU

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

mar­ke­ting manager, Co­ty Ro­ma­nia „Pă­re­rea mea es­te că un sce­na­riu în ca­re fe­mei­le ocu­pă do­uă fo­to­lii ma­na­ge­ria­le din trei es­te uto­pic. Nu cu­nosc ni­cio so­ci­e­ta­te, de la ma­triar­hat încoa­ce, în ca­re fe­mei­le să ai­bă o pon­de­re mai ma­re decât băr­ba­ţii la nivel de­ci­zi­o­nal, cel mult sunt sta­te foarte dez­vol­ta­te un­de exis­tă un oa­re­ca­re echi­li­bru în acest sens, iar fap­tul că gra­dul de ci­vi­li­za­ţie / bu­năs­ta­re es­te di­rect pro­por­ţi­o­nal cu nu­mă­rul de fe­mei în po­zi­ţii de con­du­ce­re ne poa­te du­ce cu gândul că aco­lo un­de exis­tă un echi­li­bru (şi nu nu­mai la ni­ve­lul aces­ta al dis­cu­ţi­ei), so­ci­e­ta­tea poa­te pro­gre­sa...“ „Cred că fe­mei­le şi băr­ba­ţii au sti­luri de ma­na­ge­ment di­fe­ri­te: în timp ce băr­ba­ţii au ten­din­ţa de a co­man­da şi de a con­tro­la, fe­mei­le sunt mai ori­en­ta­te că­tre for­ma­rea echi­pei, încu­ra­je­a­ză ex­pri­ma­rea şi sunt mai par­ti­ci­pa­ti­ve. În sce­na­ri­ul pro­pus, nu cred că lu­cru­ri­le ar func­ţi­o­na mai bi­ne sau mai rău, cu si­gu­ran­ţă însă ar func­ţi­o­na altfel. O ma­jo­ri­ta­te ma­na­ge­ria­lă fe­mi­ni­nă ar im­pri­ma me­di­i­lor de lu­cru mai mul­tă ori­en­ta­re că­tre co­mu­ni­ca­re, mai mul­tă em­pa­tie, mai mul­tă di­plo­ma­ţie. Pro­ba­bil că ar exis­ta în con­ti­nua­re dis­cu­ţii des­pre dis­cri­mi­na­rea de gen, până la ur­mă com­pe­ti­ţia şi ne­voia de su­pre­ma­ţie sunt ca­rac­te­ris­tici uma­ne, nu mas­cu­li­ne sau fe­mi­ni­ne.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.