ANCA BIDIAN

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

CEO, Ki­wi Fi­nan­ce „Cred că într-un vi­i­tor apro­piat fo­to­li­i­le ma­na­ge­ria­le vor fi ocu­pa­te în mod egal de fe­mei şi băr­ba­ţi. Însă res­pon­sa­bi­li­ta­tea ma­na­ge­ria­lă, atât antreprenorială cât şi cor­po­ra­tis­tă, cos­tă. Cos­tă timp, pre­si­uni, stres şi mul­te res­tric­ţii din zo­na per­so­na­lă. Şi da­că orice poa­te fi aco­mo­dat ca echi­pă într-o fa­mi­lie echi­li­bra­tă, ră­mâne to­tu­şi un sin­gur lu­cru dar cu im­por­tan­ţa cea mai ma­re, de ca­re doar fe­mei­le sunt ca­pa­bi­le, şi anu­me na­ta­li­ta­tea. Da­că func­ţi­i­le de con­du­ce­re ar fi ocu­pa­te pre­pon­de­rent de fe­mei, lu­cru­ri­le ar ară­ta foarte bi­ne, cu toa­te că per­so­nal nu con­si­der că în pre­zent exis­tă o dis­cri­mi­na­re ge­ne­ra­lă. Cred însă că exis­tă mai mul­te cli­şee pe piaţa mun­cii, la fel de ru­di­men­ta­re şi dis­cri­mi­na­to­rii: «ti­ne­rii nu au ex­pe­ri­en­ţă», «pes­te 45 de ani au de­venit prea în vârstă», «fe­mei­le pot ple­ca doi ani în con­ce­diu de ma­ter­ni­ta­te».“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.