ANDREEA MIHAI

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

di­rec­tor de mar­ke­ting, Car­re­fo­ur „Cred în echi­li­brul băr­bat-femeie, în com­ple­ta­rea pe ca­re o adu­ce fi­e­ca­re într-o com­pa­nie sau într-un seg­ment de activitate. Es­te evi­dent că sunt do­me­nii în ca­re fe­mei­le sunt mai po­tri­vi­te şi vi­ce­ver­sa... De exem­plu, în in­dus­tria cos­me­ti­că fe­mei­le au o încli­na­re mai ma­re că­tre domeniu şi es­te nor­mal să gă­sim mai mul­te ca nu­măr în pos­tu­ri­le de con­du­ce­re. Pe de altă par­te, sunt do­me­nii, de exem­plu în piaţa de ser­vi­ceuri au­to, un­de vom gă­si mai mul­ţi şe­fi băr­ba­ţi. În re­tail, pes­te 60% din­tre cli­en­ţi sunt fe­mei, aşa că es­te im­por­tant să fie şi fe­mei în func­ţii de con­du­ce­re, căci cine ştie mai bi­ne ce do­reş­te o femeie când vi­ne vor­ba de cum­pă­ră­turi?“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.