AMALIA NĂSTASE

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

fondator, Even­tu­re „Aş înce­pe cu o glu­mă: «Da­că to­ţi preșe­din­ţii de ţări ar fi fe­mei, nu ar mai exis­ta răz­boaie ci doar mul­te ţări ca­re nu ar vor­bi una cu alta.» Noi suntem mai pa­ci­fis­te, suntem fă­cu­te să creş­tem co­pii şi să ne gândim la toa­te ne­voi­le ce­lor apro­pia­ţi, suntem aten­te la de­ta­lii, deci am fi mult mai aten­te la as­pec­te­le ca­re ţin de pro­tec­ţia so­cia­lă, de edu­ca­ţie, de să­nă­ta­te. Cred cu tă­rie că o so­ci­e­ta­te să­nă­toa­să şi edu­ca­tă va înflori într-o so­ci­e­ta­te pros­pe­ră şi nu cred de­loc în sa­cri­fi­cii şi în ris­curi asu­ma­te pe se­a­ma ge­ne­ra­ţi­i­lor ti­ne­re. Ca să aştep­tăm de la ei so­lu­ţii de vi­i­tor, tre­bu­ie să le ofe­rim un pre­zent de­cent şi cred că mai mul­te fe­mei în func­ţii de con­du­ce­re în ad­mi­nis­tra­ţia pu­bli­că ar pu­tea asi­gu­ra acest lu­cru. În ca­drul com­pa­ni­i­lor private noi nu stăm aşa de rău cum stau alte ţări, dar tot es­te loc de o creş­te­re a numărului de fe­mei CEO. Cred că da­că ar fi fost mai mul­te fe­mei la con­du­ce­rea en­ti­tă­ţi­lor fi­nan­cia­re mon­dia­le, cri­za de­ri­va­ti­ve­lor fi­nan­cia­re nu ar fi exis­tat. Fe­mei­le cal­cu­le­a­ză ris­cu­ri­le pe ter­men lung, băr­ba­ţii sunt mai îndrăz­ne­ţi şi ris­că mai mult. Din acest punct de ve­de­re, cred că nu ar fi rău să avem mai mul­te lu­cruri de spus în lu­mea bu­si­nes­su­lui mon­dial.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.