CRIS­TI­NA NECULA

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

CFO, Strauss Rom`nia „Ce e in­te­re­sant în acest sce­na­riu pro­pus de voi es­te să ne ima­gi­năm de fapt o in­ver­sa­re de si­tua­ţie, ca­re în opi­nia mea ar ge­ne­ra ace­la­şi set de între­bări şi dis­cu­ţii, fi­reş­ti atunci când se dis­pu­tă o po­zi­ţie do­mi­nan­tă. Nu cred în de­ba­lan­sări la niciun nivel, in­di­fe­rent că vor­bim de com­pa­nii private, ad­mi­nis­tra­ţie pu­bli­că sau guvern, toa­te acestea func­ţi­o­nând ca re­zul­ta­tul mun­cii de echi­pă. În 2011, HBR pu­bli­ca re­zul­ta­te­le unui stu­diu aca­de­mic ca­re de­mon­stra că fe­mei­le con­tri­bu­ie sem­ni­fi­ca­tiv la in­te­li­gen­ţa unei echi­pe. Se ştia că o echi­pă com­pu­să din in­di­vi­zi in­te­li­gen­ţi nu ga­ran­te­a­ză re­zul­ta­te po­zi­ti­ve, pentru că reu­şi­ta unei echi­pe ţi­ne mai ales de di­na­mi­ca com­ple­xă a in­te­rac­ţi­u­ni­lor din­tre mem­brii aces­teia. Dar, se pa­re, abi­li­tă­ţi ca­re sunt con­si­de­ra­te in­tu­i­ti­ve pentru o femeie con­tri­bu­ie sem­ni­fi­ca­tiv la creş­te­rea in­te­li­gen­ţei unei echi­pe. Ca­pa­ci­ta­tea de a as­cul­ta, sen­si­bi­li­ta­tea şi em­pa­tia, ta­len­tul de a îi im­pli­ca pe cei din jur în ce­ea ce fa­cem, des­chi­de­rea spre nou sau abi­li­ta­tea de a ne adap­ta în fa­ţa ne­cu­nos­cu­tu­lui sunt toa­te ca­li­tă­ţi ale unei echi­pe de suc­ces. Şi, mai ales, in­stru­men­te pe ca­re noi, fe­mei­le, le ma­ne­vrăm aproa­pe in­tu­i­tiv.“ „Es­te greu să fii femeie manager în bu­si­nes­sul IT din Ro­mânia. Îţi cre­e­zi avan­ta­je da­că ştii să îmbini: lo­gi­ca cu ca­re ex­plici, ar­gu­men­te­zi, gă­seş­ti so­lu­ţii şi pa­si­u­nea prin ca­re de­mon­stre­zi ce faci. O femeie tre­bu­ie să fie me­reu mult mai bi­ne pre­gă­ti­tă pentru a-şi men­ţi­ne po­zi­ţia de manager în orice com­pa­nie. Da­că am fi în ra­por­tul 2 fe­mei manager din 3, nu ştiu da­că lu­cru­ri­le ar mer­ge mai bi­ne. Cum s-ar mai ocu­pa de fa­mi­lie şi co­pii aces­te fe­mei? Es­te foarte im­por­tant şi de ba­ză ro­lul ma­mei, pe ca­re nu tre­bu­ie sa-l ui­tăm ni­ci­o­da­tă. Totul ar func­ţi­o­na foarte bi­ne da­că omul, băr­bat sau femeie, şi-ar alege pro­fe­sia ca­re îl re­pre­zin­tă şi ar ac­cep­ta ide­ea de con­cu­ren­ţa şi fair­play.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.