ANGELA ROŞ­CA

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

ma­na­ging par­tner, Ta­xHo­u­se „Îmi ima­gi­nez o lu­me ce­va mai to­le­ran­tă şi dis­pu­să la dia­log, cu ce­va mai pu­ţi­ne or­go­lii şi poa­te chiar şi mai pu­ţi­ne răz­boaie. Pe scurt, o lu­me mai «con­sen­sua­lă», căci simt că, cel pu­ţin în bu­si­ness, fe­mei­le cau­tă mai mult con­sen­sul decât băr­ba­ţii. Se ve­de în ma­na­ge­men­tul com­pa­ni­i­lor, în mo­dul de ne­go­ci­e­re, în pre­o­cu­pa­rea pentru re­sur­se uma­ne etc. Per­so­nal nu am ex­pe­ri­men­tat dis­cri­mi­na­rea de gen de acest tip, cu mici ex­cep­ţii tre­că­toa­re le­ga­te de ma­na­ge­ri­băr­ba­ţi străini pro­venind din cul­turi în ca­re fe­meia e în ge­ne­ral de­sem­na­tă a se ocu­pa de casă şi nu să ai­bă o carieră sau o pro­fe­sie de si­ne stă­tă­toa­re. Însă văd din ce în ce mai rar în ju­rul meu ast­fel de abor­dări în so­ci­e­ta­tea ro­mâneas­că, ce­ea ce e un semn de «nor­ma­li­ta­te» în esen­ţă.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.