LOREDANA PRE­DA

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

fondator, Ga­le­ri­i­le No­bles­se „Trăim într-o so­ci­e­ta­te mo­der­nă, un­de dis­cri­mi­na­rea de gen nu îşi gă­sește ros­tul. Con­si­der că un bun manager tre­bu­ie să ai­bă di­fe­ri­te ca­li­tă­ţi, fă­ră a ţi­ne cont că es­te băr­bat sau femeie. Eco­no­mia, me­di­ul de afa­ceri, cel po­li­tic se dez­vol­tă prin oa­meni de va­loa­re, cu vi­zi­uni şi stra­te­gii, oa­meni ca­re gândesc po­zi­tiv şi au încre­de­re în for­ţe­le pro­prii şi în echi­pe­le pe ca­re le coor­do­nea­ză. To­tu­şi, îmi voi per­mi­te să răs­pund la pro­vo­ca­rea de sce­na­riu în ca­re do­uă fo­to­lii ma­na­ge­ria­le din trei sunt ocu­pa­te de fe­mei prin­tr-o mi­că glu­mă: în spa­te­le fi­e­că­rui băr­bat de suc­ces stă o femeie pu­ter­ni­că.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.