DANIELA BÎZGAN

Business Magazin (Romania) - - // ANALIZ -

di­rec­tor ge­ne­ral ad­junct, Ma­rel­vi „Cul­tu­ra noas­tră nu a încu­ra­jat din­tot­de­au­na pro­mo­va­rea fe­mei­lor în po­zi­ţii de ma­na­ge­ment, însă în ul­ti­mii ani fe­mei­le din Ro­mânia şi-au de­mon­strat ca­pa­ci­ta­tea şi pro­fe­si­o­na­lis­mul şi mă aştept să cre­as­că nu­mă­rul pre­zen­ţe­lor fe­mi­ni­ne în func­ţii de con­du­ce­re. Fe­meia li­der are o per­so­na­li­ta­te pu­ter­ni­că cu ca­pa­ci­ta­tea de a adu­na oa­meni în ju­rul ei, are pu­te­re de con­vin­ge­re pe mă­su­ră, îşi pu­ne am­pren­ta per­so­na­lă în tot ce­ea ce fa­ce şi poa­te ob­ţi­ne re­zul­ta­te la înăl­ţi­mea ce­lor mai exi­gen­ţi băr­ba­ţi. În mo­men­tul de fa­ţă în Ro­mânia es­te ne­voie de mai mul­te fe­mei cu ro­luri de con­du­ce­re în zo­na de bu­si­ness, pe plan po­li­tic şi ad­mi­nis­tra­tiv.“ „Con­si­der că fi­res­cul evo­lu­ţi­ei es­te cel mai să­nă­tos şi că nu tre­bu­ie să ne po­zi­ţi­o­năm într-o com­pe­ti­ţie per­ma­nen­tă cu băr­ba­ţii. O femeie se im­pli­că mai mult emo­ţi­o­nal şi, ca să nu ai­bă pro­ble­me, tre­bu­ie să stă­pâneas­că foarte bi­ne ce­ea ce fa­ce. O func­ţie im­por­tan­tă es­te asu­ma­tă, du­pă ce se par­cur­ge un tra­seu profesional co­rect, cu mul­tă mun­că şi doar atunci când se poa­te de­mon­stra per­for­man­ţa. Din pă­ca­te, func­ţia de con­du­ce­re es­te mult prea râvni­tă, dar res­pon­sa­bi­li­tă­ţi­le ce de­ri­vă din ea, mai pu­ţin, iar con­se­cin­ţe­le ca­re pot re­zul­ta din acest fapt pot fi ex­trem de ne­plă­cu­te. În ace­la­şi timp, nu sunt de acord cu dis­cri­mi­na­rea şi îmi dis­pla­ce să aud «pre­fe­răm un băr­bat pe po­zi­ţia ace­as­ta». Atât timp cât o femeie es­te pre­gă­ti­tă pentru o func­ţie de con­du­ce­re din punct de ve­de­re profesional, are un ba­gaj con­sis­tent de ap­ti­tu­dini ma­na­ge­ria­le şi îşi do­reş­te acest lu­cru, nu văd de ce nu i s-ar da o şan­să.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.