50% 12% 33%

Business Magazin (Romania) - - OPINIE -

Irlan­da

8

20 15 Por­tu­ga­lia

5 29 30

Spa­nia

10

+ IN­FO­GRA­FIC

35 Ma­rea Bri­ta­nie 13 16

21

50

Fran a

12

20 Bel­gia

10

34

Olan­da Mal­ta

2

9

15 33

39

4

22

Da­ne­mar­ca

18 25

39

27 20

12 Slo­venia Între 2002 și 2007 ve­ni­tu­ri­le fe­mei­lor pe plan mon­dial au crescut cu aproa­pe 4.000 de mi­liar­de de do­lari

38

47

Sue­dia Ger­ma­nia 13

10

26

Ita­lia Ci­pru 4 17 13

38 32

9

Po­lo­nia

12 Rep.

0 Ceh

29 5 22 20

26

43 Fe­mei­le cer exact ce­ea ce au ne­voie și duc tre­a­ba la bun sfârșit cu Di­rec­to­rii exe­cu­ti­vi fe­mei obțin veni­turi mai mari cu 46 46

21

12

25 18

Le­to­nia

Li­tua­nia

Slo­va­cia 14 0

9

Fin­lan­da

Esto­nia

22 14 16

6 17 17

26 7 8 23 21 19 13 13

19

21

23 11 17

22

40

10 mai puțin ca­pi­tal decât băr­bații

55

12

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.