ARTA DE A VIN­DE BANI

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Unii au încer­cat să vândă ni­mic la li­ci­ta­ţie, alţii au încer­cat, şi reu­şit, să vândă bani, aşa cum o de­mon­stre­a­ză o li­ci­ta­ţie re­cen­tă de la Lon­dra a ca­sei Chris­tie’s. Ace­as­ta a vândut o ope­ră de ar­tă con­cep­tua­lă ca­re con­sta din­tr-o su­mă de bani, mai pre­cis 10.211 de li­re ster­li­ne adu­na­te de ar­tis­tul Dar­ren Ba­der din New York pe un si­te de crow­dfun­ding înain­tea li­ci­ta­ţi­ei, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Lu­cra­rea vându­tă de ca­sa de li­ci­ta­ţii es­te înso­ţi­tă de un cer­ti­fi­cat de au­ten­ti­ci­ta­te, iar cel ca­re şi-a ad­ju­de­cat-o a oferit pentru ea 10.000 de li­re, do­ve­dind, con­form pu­bli­ca­ţi­ei ci­ta­te, că pu­bli­cul cum­pă­ră­tor de ar­tă încă nu are un ape­tit prea ma­re pentru lu­crări ex­pe­ri­men­ta­le. Ba­nii plă­ti­ţi de cum­pă­ră­tor vor fi do­na­ţi în sco­puri ca­ri­ta­bi­le, iar aces­ta va pri­mi ac­ces la „opera“strânsă în con­tul de pe si­te-ul de crow­dfun­ding pentru a dispune de ea cum do­reş­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.