CONSERVE CU DI­PLO­MĂ

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Cine nu are bă­trâni ca­re să-i împăr­tă­şe­as­că din ex­pe­ri­en­ţa pre­gă­ti­tu­lui de conserve pentru iar­nă nu tre­bu­ie nea­pă­rat să încer­ce să-i cum­pe­re, ci poa­te mer­ge la fa­cul­ta­te ca să înve­ţe ce tre­bu­ie să fa­că. Ide­ea de a le pre­da ce­lor in­te­re­sa­ţi arta con­ser­ve­lor fă­cu­te în casă a venit sec­ţi­ei de Agri­cul­tu­ră şi Re­sur­se Na­tu­ra­le a Uni­ver­si­tă­ţii din Ca­li­for­nia, cur­sul fi­ind dis­po­ni­bil nu nu­mai pentru stu­den­ţii săi, ci şi pentru lo­cu­i­to­rii din San Fran­cis­co, San Ma­teo şi San­ta Cla­ra. Cur­san­ţii înva­ţă des­pre cum se pre­pă­ră în si­gu­ran­ţă ge­muri, dul­ce­ţuri şi pel­te­le şi cum se pun mu­ră­turi, du­pă ca­re dau exa­men scris şi pres­te­a­ză un nu­măr de ore ca vo­lun­tari în fo­lo­sul co­mu­ni­tă­ţii, având ul­te­ri­or po­si­bi­li­ta­tea de a ţi­ne, la rândul lor, cur­suri în domeniu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.