PIERDUT PISICĂ, GĂSIT CAR­TE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Afi­şe­le ca­re anun­ţă dis­pa­ri­ţia unui ani­mă­luţ mult iu­bit re­pre­zin­tă o spe­ran­ţă pentru pro­pri­e­tari de a-l gă­si, iar pentru alţii o poveste ca­re me­ri­tă spu­să într-o car­te. Ide­ea de a adu­na ase­me­nea afi­şe într-o car­te i-a venit ar­tis­tu­lui ca­na­dian Ian Phi­lips, ca­re ini­ţial le co­lec­ţi­o­na atras de mis­te­rul din ele, scrie The Guar­dian. Car­tea in­ti­tu­la­tă „Lost” („Pierdut”) a fost pu­bli­ca­tă în anul 2000, iar lu­na aces­ta se lansează o no­uă edi­ţie, ce cu­prin­de afi­şe din edi­ţia pre­ce­den­tă, pre­cum şi une­le noi, adu­na­te de prin toată lu­mea şi une­ori pri­mi­te chiar de la pro­pri­e­ta­rii înşi­şi ca­re spe­ră să pri­me­as­că aju­tor la cău­ta­re. „Per­so­na­je­le” căr­ţii sunt pi­sici, că­ţei, ie­puri, ţes­toa­se, un şar­pe scă­pat întrun cam­pus uni­ver­si­tar şi chiar şi o va­că, iar autorul nu men­ţi­o­nea­ză în no­ua edi­ţie da­că dis­pă­ru­ţii au fost sau nu gă­si­ţi, pentru a păs­tra mis­te­rul. Shawn Ma­gu­i­re (Ed Har­ris), un alt cap al ma­fi­ei, ca­re a stat me­reu în um­bra lui Jim­my. Atunci când fi­ul său, Mi­ke, de­vi­ne ţin­ta gan­gste­ri­lor, Jim­my es­te ne­voit să ale­a­gă între via­ţa de in­frac­tor şi fa­mi­lia pe ca­re a aban­do­nat-o cu mult timp în ur­mă. El tre­bu­ie să fa­că tot ce îi stă în pu­te­re să îşi sal­ve­ze fi­ul şi să evi­te ca băia­tul să ai­bă ace­la­şi fi­nal tra­gic de ca­re el, cu si­gu­ran­ţă, nu va scă­pa. Cu o sin­gu­ră noap­te la dis­po­zi­ţie şi niciun re­fu­giu, fos­tul ma­fi­ot îşi va tes­ta li­mi­te­le cu sco­pul de a-şi răs­cum­pă­ra pă­ca­te­le tre­cu­tu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.