O MESERIE EXOTICĂ

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Hobby în epo­ca vic­to­ria­nă, ta­xi­der­mia es­te o meserie ai că­rei prac­ti­can­ţi sunt în con­ti­nua­re cău­ta­ţi de mu­zee sau de co­lec­ţi­o­nari ca­re vor să-şi ex­pu­nă pra­da de la vână­toa­re. Apre­cia­ţi sunt însă nu cei ca­re ştiu să împăi­e­ze un ani­mal ast­fel încât să-i re­dea co­rect de­ta­li­i­le ana­to­mi­ce, ci cei ce se pri­cep să-l fa­că să pa­ră viu, lu­cru cu atât mai greu când e vor­ba de pă­sări. Un ast­fel de spe­cia­list, scrie LA Ti­mes, es­te Igor Ca­ra­go­din, năs­cut în fos­ta RSS Mol­do­veneas­că şi fost ta­xi­der­mist-şef al Mu­zeu­lui Dar­win din Mos­co­va, pa­si­o­nat de zbu­ră­toa­re încă din co­pi­lă­rie. Măi­es­tria sa l-a tran­sfor­mat într-un ta­xi­der­mist ve­de­tă, so­li­ci­tat de mu­ze­e­le din SUA şi tri­mis în ex­pe­di­ţii ală­turi de o echi­pă ca­re tre­bu­ie să vâne­ze pă­să­ri­le ul­te­ri­or împăia­te de aces­ta pentru ex­po­zi­ţii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.